Đời Sống Phước Hạnh

Đời Sống Phước Hạnh

 

 

“Thật vậy, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” (Thi-thiên 23:6)

Phước hạnh là điều ai cũng muốn có. Nhưng làm sao có được sự phước hạnh? Sự phước hạnh hay phúc đức đến từ đâu? Có người cho rằng sự phước hạnh đến từ công đức của cha ông để lại, đến từ đời sống ăn hiền ở lành của mình, hoặc đến từ tiền bạc vật chất. Nhiều người cho rằng tiền bạc có thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc. Hay nói cách khác, muốn có hạnh phúc thì phải có nhiều tiền. Ở xứ Mỹ nầy, cái gì cũng có đủ nhưng chỉ thiếu một điều, đó là thiếu tiền. Bởi vì đồng tiền không bao giờ thỏa mãn được hết lòng tham của con người nên con người vẫn luôn cảm thấy thiếu! Nếu sống chỉ để kiếm cho có nhiều tiền thì sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Nếu tìm sự phước hạnh vào nơi của cải và tiền bạc thì sẽ không bao giờ tìm được. Trước giả Đa-vít trong Thi-thiên 23 nói rằng: “Phước hạnh và sự thương xót sẽ (săn đuổi) theo tôi. ” Có người mãi đi tìm phước hạnh nhưng tìm hoài vẫn không được. Còn có người không cần tìm phước hạnh, chỉ chú tâm làm theo thánh ý Chúa thì phước hạnh của Chúa cứ mãi theo mình!

Thánh Kinh cho biết sự phước hạnh từ Chúa luôn đuổi theo người biết nhờ cậy Ngài. Người biết nhờ cậy Chúa là người biết tìm kiếm Chúa, hết lòng yêu mến Chúa, và trọn lòng thờ phượng và hầu việc Chúa. Đời sống người đó tùy thuộc hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Chúa. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm được sự phước hạnh nầy qua Thi-thiên 37:23-29. Đoạn kinh thánh trên cho thấy một người biết nhờ cậy Chúa sẽ được Chúa gìn giữ, được Chúa chu cấp nhu cầu hằng ngày, và được hưởng cơ nghiệp đời đời Chúa ban.

1. Được Chúa Gìn Giữ. Cuộc đời Đa-vít trước khi lên ngôi vua thật là khốn khổ. Ông bị vua Sau-lơ oán ghét và tìm giết hại. Ông phải chạy trốn, sống lây lất trong những hang sâu núi thẳm. Tưởng nhiều lần bị vua Sau-lơ bắt hay bị kẻ thù khác ám hại nhưng Đa-vít và gia đình mình được Đức Chúa Trời gìn giữ và mở đường cho qua khỏi. Đa-vít có được Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh mình. Chúa đẹp lòng đời sống vâng phục, công chính của Đa-vít. Câu 23-24 chép: “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người: dầu người té, cũng không nằm sải dài; vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. ” Cho nên Đa-vít dù có bị vấp ngã nhưng ông không bị chết. Ông bị thương thì có chứ không bị giết hại. Người nằm sải dài là người đã chết. Đức Chúa Trời luôn gìn giữ và nâng đỡ người mà Ngài yêu mến.

Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ con dân Ngài chỉ có con dân Chúa không thật tâm tin theo Ngài nên từ bỏ Ngài mà thôi. Còn gì phước hạnh cho bằng được Chúa ở cùng và gìn giữ đời sống của bạn và tôi. Bạn và gia đình mình có được Chúa gìn giữ không? Hãy nhớ rằng phước hạnh được Chúa gìn giữ là do tấm lòng biết nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh sống, mỗi giây phút của cuộc đời.

2. Được Chúa Chu Cấp Nhu Cầu Hằng Ngày. Đa-vít được Đức Chúa Trời nhấc lên càng ngày càng cao, từ một kẻ chăn chiên nghèo nàn trở nên một vị vua của nước Ysơraên. Trong suốt đời mình, Đa-vít đã sống bằng đức tin. Ông và gia đình không ai bị chết vì đói cả! Đến lúc về già, Đa-vít ôn lại cuộc đời mình và nói rằng: “Trước tôi trẻ rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. ” (Thi-thiên 37:25). Thật là một lời chứng sống động về tình thương và sự chăm sóc của Chúa.

Sự hanh thông trong đời sống và công việc làm ăn có được Chúa ban phước hay không là tùy thuộc vào lòng yêu mến Chúa của người đó. Đa-vít được Chúa ban phước vì ông đi trong đường lối Chúa và biết nhờ cậy nơi Ngài. Nhưng con cái của Đa-vít có một số người không đi trong đường lối Chúa mà lại theo ý riêng mình, ghen ghét nhau và giết hại lẫn nhau. Am-nôn hảm hiếp em gái mình là Ta-ma; Áp-sa-lôm giết Am-nôn để báo thù cho em gái mình; Giô-áp giết Áp-sa-lôm vì tội chiếm đoạt ngôi vua; A-đô-ni-gia bị Sa-lô-môn giết vì muốn cướp ngôi vua. Sau nầy, con cháu Đa-vít tiếp tục ngồi trên ngôi vua cai trị nước Giu-đa nhưng có rất nhiều người làm điều ác trước mặt Chúa nên cũng bị Chúa hình phạt.

Đức Chúa Trời là Đấng Công bình và thành tín đối với những ai trung tín với Ngài. Chúa không có cháu ngoại hay cháu nội! Đức Chúa Trời chỉ có con cái mà thôi. Ê-xê-chi-ên 18:4 chép: “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về Ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. ” Mỗi cá nhân trong gia đình Cơ-đốc phải biết kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài thì mới được sự phước hạnh lâu dài. Bạn muốn được Chúa chu cấp nhu cầu mỗi ngày thì phải biết nhờ cậy Chúa và đi trong đường lối Ngài.

3. Được Hưởng Cơ Nghiệp Đời Đời. Hưởng cơ nghiệp đời đời là phước hạnh quý báu nhất mà Đa-vít và gia đình ông nhận được từ nơi Chúa. Câu 27 chép: “Hãy tránh điều dữ và làm điều lành, thì sẽ được ở đời đời. ” Chữ ‘ở’ có nghĩa là sống. Trong thời Cựu Ước, người có nhiều đất là người được phước trong công việc làm ăn của mình. Người nhận được đất là người thành công trong đời sống mình. Dân Ysơraên sau khi chinh phục được xứ Ca-na-an thì mỗi chi phái được chia phần đất để làm sản nghiệp (Giô-suê 13-24). Đa-vít đã từng sống bôn ba nơi xứ lạ quê người để ẩn trốn Vua Sau-lơ. Bây giờ Đa-vít không còn sợ điều đó nữa. Đa-vít cùng gia đình mình sống hưởng cơ nghiệp đời đời Chúa ban. Đây là cơ nghiệp trên trần gian mà ông nhìn thấy được. Thật vậy, dòng dõi Đa-vít đã tiếp tục ngồi trên ngôi vua đến đời thứ 20.

Câu 28-29 chép: “Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Người công bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời. ” Chữ ‘đời đời’ có nghĩa là nhìn thấy con cháu mình mãi mãi nhưng cũng có nghĩa là cơ nghiệp đời đời trên Thiên quốc của Chúa nữa. Cơ nghiệp đó là gặp lại con cháu mình trên Thiên quốc của Chúa. Đa-vít thật đã thành công trong đời sống đức tin của mình.

Muốn có được cơ nghiệp đời đời nầy mỗi người phải đến với Chúa cách cá nhân và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Chủ đời sống mình. Rô-ma 10:17 chép: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng. ” Cảm tạ Chúa, tôi được biết Chúa qua đời sống gương mẫu và sự dạy dỗ Lời Chúa của ông bà ngoại và cha mẹ mình. Công vụ 16:31 chép: “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi. ” Thật vậy, chỉ có người hết lòng bước theo Chúa mới hưởng cơ nghiệp trong đời mình và đời đời trong Thiên quốc Chúa. Hãy đến với Ngài để kinh nghiệm được sự phước hạnh đời đời nầy ngay hôm nay. A-men.

Mục sư Lê Hồng Phúc

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *