Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham

Rồi Ngài lại nói: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
Xuất Ê-díp-tô ký 3:6

Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho tuyển dân. Đôi khi người ta nghe rõ ràng tiếng phán của Ngài, đôi khi là thông qua các giấc mơ và khải tượng. Đức Chúa Trời yêu thương con người và muốn họ nhận biết về Ngài.
Trong khi chăm sóc đàn gia súc của bố vợ, Môi-se bị bụi gay cháy thu hút, ông tiến lại gần và nghe rõ tiếng Chúa gọi ông. Khi thu hút được sự chú ý của Môi-se, Đức Chúa Trời tự giới thiệu chính Ngài và bày tỏ cho Môi-se kế hoạch giải phóng tuyển dân ra khỏi xích xiềng nô lệ của Ai-cập mà họ chịu đựng đã hơn bốn trăm năm.

Đức Chúa Trời ban cho Môi-se trọng trách chính trong sứ mạng giải phóng tuyển dân. Khi Môi-se thỉnh cầu Chúa ban cho ông lời giải thích phù hợp để tuyển dân biết rằng chính Ngài đã kêu gọi ông, Chúa trả lời: “Ta là Đấng tự hữu hằng hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” (câu 14) Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong một đường lối thần thượng cho tuyển dân Israel cũng như cho Pha-ra-ôn.

Đức Chúa Trời vẫn luôn yêu thương con người và Ngài muốn tự giới thiệu chính Ngài. Ngài dường như không còn sử dụng bụi gai cháy nữa. Trong hầu hết các trường hợp khác, Chúa dùng Lời Ngài là Kinh Thánh. Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp muốn bạn nhận biết Ngài. Ngài khao khát được làm quen với bạn thông qua những gì Ngài phán dạy trong Lời, và giải cứu bạn ra khỏi xích xiềng của tội lỗi.

“TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.”

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *