Đức Chúa Trời: Đấng Ban Quyền Năng và Sức Mạnh – Mục sư Nguyễn Phi Hùng


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *