Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong 6 ngày hay lâu hơn?

 

 Sáng Thế Ký 1:1-31 – “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”…

                              … “… Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.”

Câu hỏi:

Theo Sáng Thế Ký đoạn 1, Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ và loài người trong 6 ngày, thành ngữ “buổi chiều và buổi mai” tương đương với 24 giờ trong ngày hay có ý nói đến khoảng thời gian dài hơn?

Giải đáp:

 Một số nhà nghiên cứu Thánh Kinh ngày nay cho rằng những “ngày” trong Sáng Thế Ký đoạn 1 là những khoảng thời gian rất dài. Ví dụ Gióp 20:28, “ngày” cho thấy thời gian của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; Thi Thiên 90:4 hoặc II Phi-e-rơ 3:8 cho biết một “ngày” trước mặt Chúa như “ngàn năm”.

Trái ngược với quan điểm trên, nhiều Cơ-đốc nhân hôm nay tin rằng thế giới được tạo dựng đúng 6 ngày, mỗi ngày là 24 giờ. Những người theo quan điểm nầy căn cứ vào các dữ kiện sau:

  • Cách thức mô tả các ngày trong Sáng Thế Ký 1:1-31 là “ngày thứ nhất”, “ngày thứ hai”, “ngày thứ ba” … (câu 5,8,13,19,23 và 31) cho thấy chỉ có thể hiểu là một ngày gồm 24 giờ.
  • “Buổi chiều và buổi mai” (câu 5,8,13,19,23 và 31) là trọn một ngày, 24 giờ.
  • Sáng Thế Ký 1:16 cho biết Đức Chúa Trời tạo nên mặt trời để cai trị ban ngày, mặt trăng để cai trị ban đêm; điều nầy cho thấy 1 ngày phải là theo hệ mặt trời (24 giờ)
  • Theo Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11 “Vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ.” Câu nầy gợi sự so sánh 6 ngày sáng tạo của Chúa và 6 ngày làm việc của chúng ta ngày nay là tương đương với nhau.
  • Các học giả nghiên cứu Thánh Kinh cho biết, chữ “ngày” theo nguyên ngữ Hê-bơ-rơ (Hebrew) là “yom” , luôn chỉ về ngày theo hệ mặt trời, là có 24 giờ. Nếu “ngày” ám chỉ một giai đoạn thời gian dài hơn 24 giờ, thì từ ngữ Hê-bơ-rơ thích hợp là “olam”, thế nhưng chữ nầy lại không được dùng đến trong cuộc sáng tạo.
  • II Phi-e-rơ 3:8 “Trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” không có ý nói một ngày sáng tạo của Chúa tương đương với một ngàn năm của cuộc đời chúng ta, câu nầy chỉ cho thấy Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian mà thôi.
  • A-đam được dựng nên trong ngày thứ sáu, ông tiếp tục sống qua ngày thứ Bảy và tiếp tục sống trong những ngày tiếp theo sau đó. Nếu một ngày lúc ấy kéo dài hàng ngàn năm hoặc hơn thì làm sao chúng ta có thể chấp nhận được tuổi thọ của A-đam là 930 năm, theo Sáng Thế Ký 5:5?
  • Có ý kiến cho rằng vì mặt trời được dựng nên vào ngày thứ tư, tức là từ ngày thứ tư mới tính ngày theo hệ mặt trời, như vậy, ba ngày đầu tiên không thể được tính tương đương với 24 giờ. Tuy nhiên, Thánh Kinh đều dùng cách diễn tả duy nhất  “buổi chiều và buổi mai” cho tất cả 6 ngày sáng tạo.

  Ron Rhodes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *