Faith in Action (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  29/6/2017

Faith in Action

Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. James 2:18

As a friend drove to the grocery store, she noticed a woman walking along the side of the road and felt she should turn the car around and offer her a ride. When she did, she was saddened to hear that the woman didn’t have money for the bus so was walking home many miles in the hot and humid weather. Not only was she making the long journey home, but she had also walked several hours that morning to arrive at work by 4 a.m.

By offering a ride, my friend put into practice in a modern setting James’s instruction for Christians to live out their faith with their deeds: “Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead” (v. 17). He was concerned that the church take care of the widows and the orphans (James 1:27), and he also wanted them to rely not on empty words but to act on their faith with deeds of love.

Lord, may I never forget the sacrifice that gives me life.

We are saved by faith, not works, but we live out our faith by loving others and caring for their needs. May we, like my friend who offered the ride, keep our eyes open for those who might need our help as we walk together in this journey of life.

James 2:14-26New International Version (NIV)

Faith and Deeds

14 What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? 15 Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. 16 If one of you says to them, “Go in peace; keep warm and well fed,” but does nothing about their physical needs, what good is it? 17 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.

18 But someone will say, “You have faith; I have deeds.”

Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. 19 You believe that there is one God.Good! Even the demons believe that—and shudder.

20 You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless[a]21 Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? 22 You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. 23 And the scripture was fulfilled that says, “Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness,”[b] and he was called God’s friend. 24 You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone.

25 In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? 26 As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead.

 

Lord Jesus Christ, You did the ultimate deed by dying on the cross for me. May I never forget the sacrifice that gives me life.

We live out our faith through our good deeds.

By Amy Boucher Pye | See Other Authors

INSIGHT:

Good works are the byproduct of our faith. James deals with the evidence essential to show the world that our faith is genuine. He wrote, “But someone will say, ‘You have faith; I have deeds.’ Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds” (2:18). Authentic trust in God will always manifest itself in loving and caring for others.

How can you demonstrate your faith in Christ to someone today?

Đức Tin Hành Động

Gia-cơ 2:14-261934 Vietnamese Bible (VIET)

14 Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?

15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày,

16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì co ích gì chăng?

17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.

18 Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.

19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng?

21 22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn.

23 Vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: A 24 nhơn đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.

25 Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?

26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.

 

Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. Gia-cơ 2:18

Khi một người bạn lái xe đến cửa hàng tạp hóa, cô để ý thấy một phụ nữ đang đi bộ dọc đường và cảm thấy nên quay xe lại cho người này đi nhờ. Sau đó, cô rất buồn khi biết rằng người phụ nữ này không có tiền đi xe buýt nên đang đi bộ về nhà cách xa hàng dặm trong thời tiết nóng ẩm. Cô ấy không những phải đi quãng đường dài về nhà, mà cô cũng đã đi bộ nhiều giờ vào buổi sáng hôm đó để đến sở làm lúc 4 giờ sáng.

Khi cho người phụ nữ ấy đi nhờ xe, trong bối cảnh hiện đại, bạn tôi đã thực hành một chỉ dẫn của sứ đồ Gia-cơ cho Cơ Đốc nhân trong việc sống bày tỏ đức tin bằng việc làm: “Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết” (c. 17). Ông quan tâm đến việc hội thánh chăm sóc các góa phụ và trẻ mồ côi (Gia. 1:27), ông cũng muốn họ không nói lời sáo rỗng mà phải bày tỏ đức tin bằng việc làm yêu thương.

Chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm, nhưng chúng ta sống bày tỏ đức tin bằng cách yêu thương người khác và quan tâm đến các nhu cầu của họ. Giống như bạn tôi cho đi nhờ xe, nguyện chúng ta nhìn thấy những người đang cần giúp đỡ trên bước đường đời của mình.

Lạy Chúa Jêsus Christ, Ngài đã bày tỏ tình yêu vĩ đại nhất khi chết trên thập tự giá vì con. Nguyện con không bao giờ quên sự hy sinh của Ngài để ban cho con sự sống.

Chúng ta sống bày tỏ đức tin qua những việc tốt lành.

bởi Amy Boucher Pye | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI:

Những việc lành của chúng ta chỉ là sản phẩm phụ của đức tin. Gia-cơ đã nói đến bằng chứng quan trọng để tỏ ra cho thế gian biết rằng đức tin của chúng ta là thật. Ông viết: “Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi” (2:18). Lòng tin thật ở nơi Chúa sẽ luôn tự bày tỏ qua tình yêu thương và sự quan tâm dành cho những người khác.

Hôm nay làm thế nào bạn có thể bày tỏ đức tin của mình nơi Đấng Christ cho người 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *