Forever Loved, copy ODB: https://ourdailybread.org/

Forever Loved

Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself. Psalm 4:3

It’s almost impossible for us to get through a day without being snubbed, ignored, or put down in some way. Sometimes we even do it to ourselves.

David’s enemies were talking smack—bullying, threatening, pummeling him with insults. His sense of self-worth and well-being had plummeted (Ps. 4:1–2). He asked for relief “from my distress.”

Lord, thank You that You assure us that we are loved forever.

Then David remembered, “Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself” (v. 3). Various English versions try to capture the full essence of David’s bold statement by translating “faithful servant” as “godly.” The Hebrew word here, hesed, literally refers to God’s covenant love and might well be rendered “those whom God will love forever and ever and ever.”

Here’s what we too must remember: We are loved forever, set apart in a special way, as dear to God as His own Son. He has called us to be His children for all eternity.

Instead of despairing, we can remind ourselves of the love we freely receive from our Father. We are His dearly beloved children. The end is not despair but peace and joy (vv. 7–8). He never gives up on us, and He never ever stops loving us.

Father in heaven, the words of others can wound us deeply. Your words to us heal and comfort, and You assure us that we are loved forever.

The true measure of God’s love is that He loves without measure. Bernard of Clairvaux

INSIGHT:

How could we not care what others think or say about us? So much in life seems to depend on how others regard us. Maybe David wrote his fourth psalm after hearing rumors that he still thought he had gotten away with murder and with his scandalous affair with Bathsheba. Maybe he was told how others accused him of using his false humility and self-centered spirituality as a cover for his lust for power. As if knowing our own weak points he wrote, “How long will you people ruin my reputation? . . . How long will you continue your lies?” (v. 2 nlt).

The answer doesn’t seem to be what we might have expected. Without explanation, the songwriter seems to be like a television viewer changing channels. Suddenly the issue is no longer how long others are going to say thoughtless things about him, but rather how long his God is going to love him unconditionally—forever. The thought is better than warm milk and a soft pillow. With the love of God filling his heart, the words of enemies fade into silence. How does God’s unconditional love comfort you? 

To read more about God’s love go to God Is Love at discoveryseries.org/q0612.

Mãi Được Yêu

Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài. Thi Thiên 4:3

Hầu như không có ngày nào chúng ta không đối diện với việc bị sỉ nhục, bị phớt lờ hay bị hạ thấp theo cách nào đó. Đôi khi chúng ta còn tự làm vậy đối với chính mình nữa.

Kẻ thù của Đa-vít bắt nạt, dọa dẫm, và giáng những đòn nhục mạ vào ông. Danh dự của ông bị sỉ nhục (Thi. 4:1-2). Ông đã cầu xin Chúa giải cứu ông “khỏi gian truân.”

Sau đó Đa-vít nhớ lại: “Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài” (c.3). Một số bản dịch khác cố gắng chuyển tải được đầy đủ ý nghĩa của lời tuyên bố mạnh mẽ này của Đa-vít bằng cách dịch cụm từ “người đầy tớ trung thành” là “người tin kính”. Từ tiếng Hê-bơ-rơ ở đây, hesed, theo nghĩa đen nói về tình yêu giao ước của Đức Chúa và có lẽ dịch đúng hơn là “những người được Đức Chúa Trời yêu thương mãi mãi và đời đời.”

Đây cũng là điều chúng ta phải ghi nhớ. Chúng ta được Chúa yêu mãi mãi, được biệt riêng một cách đặc biệt và chúng ta quý báu trước mặt Đức Chúa Trời y như Con của Ngài vậy. Ngài đã kêu gọi chúng ta trở nên con cái Ngài đời đời.

Thay vì tuyệt vọng, chúng ta cần nhắc nhở chính mình về tình yêu thương mà chúng ta nhận được cách miễn phí từ Cha Thiên Thượng. Chúng ta là con cái rất yêu dấu của Ngài. Cuối cùng không phải là tuyệt vọng mà là bình an và vui thỏa (c.7-8). Ngài không bao giờ ngừng kỳ vọng nơi chúng ta, và Ngài không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta.

Lạy Cha trên trời, lời người khác nói có thể khiến chúng con bị tổn thương sâu sắc. Nhưng Lời Ngài đem đến sự chữa lành và yên ủi, và Ngài đảm bảo với chúng con rằng chúng con được Ngài yêu thương mãi mãi.

Thước đo thật sự của tình yêu thiên thượng là Ngài yêu chúng ta vô điều kiện. Bernard thành Clairvaux.

CHÚ GIẢI:

Làm thế nào chúng ta có thể không quan tâm đến điều người khác nghĩ hay nói về chúng ta? Rất nhiều điều trong đời sống dường như phụ thuộc vào cách người khác nhìn nhận chúng ta. Có lẽ Đa-vít đã viết Thi Thiên thứ tư này sau khi nghe được những tin đồn rằng ông vẫn nghĩ mình có thể thoát khỏi tội danh giết người và vụ bê bối tình ái giữa ông với Bát-sê-ba. Có thể ông nghe người khác lên án ông là dùng sự khiêm nhường giả tạo và sự thuộc linh của bản thân như là cái lốt để che đậy lòng tham muốn quyền lực của mình. Ông đã viết như thể biết rõ điểm yếu của chúng ta: “Danh dự của ta sẽ bị sỉ nhục cho đến bao giờ? . . . Các người ưa thích chuyện hư không và tìm kiếm điều dối trá cho đến chừng nào?” (c.2).

Câu trả lời ở đây dường như không phải là điều mà chúng ta trông đợi. Không một lời giải thích nào được đưa ra, trước giả có vẻ giống như một người đang xem truyền hình đột ngột chuyển kênh vậy. Thình lình, vấn đề không còn là người khác sẽ nói những điều xấu về ông trong bao lâu nữa, nhưng là Chúa sẽ yêu thương ông vô điều kiện và yêu thương ông mãi mãi. Tư tưởng này thật tuyệt vời hơn cả sữa nóng và một chiếc gối êm. Khi tình yêu của Chúa chan chứa trong lòng ông, thì những lời của kẻ thù sẽ chìm dần vào quên lãng. Tình yêu thương vô điều kiện của Chúa đã yên ủi bạn như thế nào?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *