Fresh Faith–Hebrews 10:23

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  29/9/2017

Fresh Faith

Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Hebrews 10:23

When our son was struggling with heroin addiction, if you had told me God would one day use our experience to encourage other families who face these kinds of battles, I would have had trouble believing it. God has a way of bringing good out of difficult circumstances that isn’t always easy to see when you are going through them.

The apostle Thomas also didn’t expect God to bring good out of the greatest challenge of his faith—Jesus’s crucifixion. Thomas wasn’t with the other disciples when Jesus came to them after the resurrection, and in his deep grief he insisted, “Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were . . . I will not believe” (John 20:25). But later, when Jesus appeared to all the disciples together, out of the dust of Thomas’s doubts God’s Spirit would inspire a striking statement of faith. When Thomas exclaimed, “My Lord and my God!” (v. 28), he was grasping the truth that Jesus was actually God in the flesh, standing right in front of him. It was a bold confession of faith that would encourage and inspire believers in every century that followed.

Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Hebrews 10:23

Our God is able to inspire fresh faith in our hearts, even in moments when we least expect it.  We can always look forward to His faithfulness. Nothing is too hard for Him!

John 20:24-29New International Version (NIV)

Jesus Appears to Thomas

24 Now Thomas (also known as Didymusa]), one of the Twelve, was not with the disciples when Jesus came. 25 So the other disciples told him, “We have seen the Lord!”

But he said to them, “Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe.”

26 A week later his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you!” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here; see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe.”

28 Thomas said to him, “My Lord and my God!”

29 Then Jesus told him, “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.”

 

Thank You, Lord, that Your love is stronger than our greatest difficulties—even our worst doubts or fears!

God can change our doubts into bold statements of faith.

By James Banks | See Other Authors

INSIGHT

Though God may seem silent or even out of sight, He is never absent (Heb. 13:5). He is sovereignly working out things for our good; nothing is ever wasted in the hands of our God (see Rom. 8:28). In 1 Corinthians 10:13 the apostle Paul assures us that God will most certainly work things out for us: “The [trials] in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the [trials] to be more than you can stand. [God] will show you a way out so that you can endure” (nlt). When going through the difficulties of life, let us in faith see “him who is invisible” because “he who promised is faithful” (Heb. 11:27; 10:23). 

For further reflection, read 1 Corinthians 1:9, 1 Thessalonians 5:24, 2 Thessalonians 3:3, and 2 Timothy 2:13. Allow the faithful God to embrace you and give you fresh faith.

 

Sim Kay Tee

Làm Mới Lại Đức Tin

Giăng 20:24-291934 Vietnamese Bible (VIET)

24 Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ.

25 Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.

26 Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!

27 Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!

28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!

29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!

 

Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hi vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Hê-bơ-rơ 10:23

Khi con trai của chúng tôi chiến đấu với cơn nghiện ma túy, nếu bạn nói với tôi rằng một ngày nào đó Chúa sẽ dùng kinh nghiệm của bạn để khích lệ những gia đình đang đối diện với những cuộc chiến tương tự, tôi sẽ khó mà tin nỗi điều đó. Chúa có cách để tạo ra điều tốt lành từ những hoàn cảnh khó khăn mà bạn không dễ nhìn thấy khi đang phải trải qua chúng.

Sứ đồ Thô-ma cũng không ngờ rằng Chúa có thể khiến điều tốt lành xuất hiện từ thách thức lớn nhất đối với đức tin của ông – đó là việc Chúa Jêsus bị đóng đinh. Thô-ma không có mặt với các môn đồ khác khi Chúa Jêsus phục sinh hiện ra với họ, và vì quá đau buồn, ông nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh, và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ không tin” (Giăng 20:25). Nhưng sau đó, khi Chúa Jêsus hiện ra với tất cả các môn đồ, giữa đám mây ngờ vực của Thô-ma, Thánh Linh Chúa đã thúc giục ông đưa ra một lời tuyên bố đức tin hùng hồn. Khi Thô-ma tuyên bố: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con” (c.28), ông đã hiểu được lẽ thật rằng Chúa Jêsus thật sự là Đức Chúa Trời trong xác thể, đang đứng ngay trước ông.

Đó thật sự là một lời xưng nhận đức tin can đảm, đã khích lệ và truyền cảm hứng cho mọi tín hữu ở hàng thế kỷ sau đó.

Đức Chúa Trời có thể làm mới đức tin trong lòng chúng ta, ngay cả trong những lúc ít trông đợi nhất. Chúng ta luôn có thể trông đợi sự thành tín của Ngài. Không điều gì là quá khó cho Ngài!

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài vĩ đại hơn những khó khăn lớn nhất của chúng con – và lớn hơn cả những nghi ngờ và sợ hãi nhất của chúng con!

Chúa có thể biến những nghi ngờ thành những lời tuyên xưng đức tin hùng hồn.

bởi James Banks | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Dù Đức Chúa Trời có thể dường như im lặng và thậm chí chúng ta không nhìn thấy, nhưng Ngài chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta (Hêb. 13:5). Ngài luôn tể trị và khiến mọi điều trở thành ích lợi cho chúng ta; không có gì lãng phí trong bàn tay của Đức Chúa Trời (xem Rô. 8:28). Trong I Cô-rinh-tô 10:13, sứ đồ Phao-lô quả quyết với chúng ta rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hành động vì chúng ta: “Những [thử thách] trong cuộc đời bạn là điều mà người khác cũng kinh nghiệm. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài sẽ không cho phép [thử thách] xảy đến hơn sức chịu đựng của bạn. Ngài sẽ chỉ cho bạn thấy một lối thoát để bạn có thể chịu đựng được” (Bản dịch NLT). Khi trải qua những khó khăn của cuộc sống, chúng ta hãy lấy đức tin để nhìn thấy “Đấng không thấy được” bởi vì “Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín” (Hêb. 11:27; 10:23).

Để suy gẫm thêm, hãy đọc I Cô-rinh-tô 1:9, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24, II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3 và II Ti-mô-thê 2:13. Hãy để Đức Chúa Trời thành tín bồng ẵm bạn và ban cho bạn một đức tin tươi mới.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *