Gà gáy một hay hai lần sau khi Phi-e-rơ chối Chúa?

  Gà gáy một hay hai lần sau khi Phi-e-rơ chối Chúa?

 

Câu hỏi:

Ba sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Lu-ca và Giăng cho thấy ngay sau khi Phi-e-rơ chối Chúa, gà gáy một lần. Nhưng sách Mác lại cho biết gà gáy đến hai lần. Ai đúng? Làm thế nào giải quyết sự mâu thuẫn giữa các sách Phúc Âm?

Khảo sát sự tường thuật câu chuyện trong cả bốn sách như sau:

1. Tường thuật của Ma-thi-ơ:

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần.” (Ma-thi-ơ 26:34)

“Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.” (Ma-thi-ơ 26:73-75)

2. Tường thuật của Lu-ca:

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta.” (Lu-ca 22:34”

“Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết ngươi nói chi! Đang lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy; Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần.” (Lu-ca 22:60-61)

3. Tường thuật của Giăng:

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta ba lần!” (Giăng 13:38)

“Phi-e-rơ lại chối một lần nữa; tức thì gà gáy.” (Giăng 18:27)

4. Tường thuật của Mác:

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần.” (Mác 14:30)

“Nhưng người chối rằng: Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói chi. Đoạn, người bước ra tiền đường, thì gà gáy.” (Mác 14:68)

 “Người bèn rủa mà thề rằng: Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó! Tức thì gà gáy lần thứ hai; Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc.” (Mác 14:71,72).

Giải đáp:

1. Nhận xét bản tường thuật của Ma-thi-ơ, Lu-ca và Giăng: Cả ba ông đều không chú ý đến sự kiện  bao nhiêu tiếng gà gáy, nên chỉ kể rằng sau khi Phi-e-rơ chối Chúa lần cuối cùng, là lần thứ ba, thì gà liền gáy. Cả ba ông đều cho biết có tiếng gà gáy sau khi Phi-e-rơ chối Chúa lần cuối cùng không có nghĩa là gà chỉ gáy một lần mà thôi.

2. Nhận xét bản tường thuật của Mác: Qua lời cảnh báo tiên tri của Chúa Jesus và câu chuyện Phi-e-rơ thật đã chối Chúa sau đó, cả hai đều cho thấy gà gáy hai lần. Như vậy, Mác trình bày chi tiết hơn và chính xác hơn. Đọc trọn câu chuyện Phi-e-rơ chối Chúa trong Mác 14:66-72, chúng ta sẽ ghi nhận sự kiện xãy ra theo thứ tự như sau:

+ Sau khi Phi-e-rơ chối Chúa lần thứ nhất – Gà gáy lần thứ nhất (Câu 67,68).

+ Phi-e-rơ chối Chúa lần thứ hai (câu 69,70a).

+ Phi-e-rơ chối Chúa lần thứ ba – Gà gáy lần thứ hai (70b,71,72).

Có hai lần gà gáy nhưng không xãy ra trong cùng một thời điểm, nhưng cách nhau khoảng một thời gian.

Đúng như lời Chúa Jesus cảnh báo từ trước: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt (cock crow twice), ngươi sẽ chối ta ba lần”

Như vậy, tiếng gà gáy trong sách Ma-thi-ơ, Lu-ca và Giăng là tiếng gà gáy lần thứ hai trong sách Mác.

Tóm lại, không có sự mâu thuẫn trong các sách Phúc Âm. Ma-thi-ơ, Lu-ca và Giăng chỉ chú ý đến tiếng gà gáy lần thứ hai nên không tường thuật tiếng gà gáy đầu tiên. Ba ông chỉ chú ý đặc biệt đến tiếng gà cuối cùng vì tiếng gà gáy cuối cùng sau ba lần chối Chúa đã khiến ông Phi-e-rơ thức tỉnh, nhớ lại lời phán của Chúa Jesus, và ông đã ăn năn, khóc lóc cách đau đớn về hành động của mình.

 Trần Đình Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *