God’s Radiant Beauty–Romans 1:20 (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  31/8/2017

God’s Radiant Beauty

For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made. Romans 1:20

Lord Howe Island is a small paradise of white sands and crystal waters off Australia’s east coast. When I visited some years ago, I was struck by its beauty. Here, one could swim with turtles and with fish like the shimmering trevally, while moon wrasses drifted nearby, flashing their neon colors like a billboard. In its lagoon I found coral reefs full of bright orange clownfish and yellow-striped butterfly fish that rushed to kiss my hand. Overwhelmed by such splendor, I couldn’t help but worship God.

The apostle Paul gives the reason for my response. Creation at its best reveals something of God’s nature (Rom. 1:20). The wonders of Lord Howe Island were giving me a glimpse of His own power and beauty.

Creation reflects God’s beauty the way a piece of art reflects its artist.

When the prophet Ezekiel encountered God, he was shown a radiant Being seated on a blue throne surrounded by glorious colors (Ezek. 1:25–28). The apostle John saw something similar: God sparkling like precious stones, encircled by an emerald rainbow (Rev. 4:2–3). When God reveals Himself, He is found to be not only good and powerful but beautifultoo. Creation reflects this beauty the way a piece of art reflects its artist.

Nature often gets worshiped instead of God (Rom. 1:25). What a tragedy. Instead, may earth’s crystal waters and shimmering creatures point us to the One standing behind them who is more powerful and beautiful than anything in this world.

Romans 1:18-25New International Version (NIV)

God’s Wrath Against Sinful Humanity

18 The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people, who suppress the truth by their wickedness, 19 since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. 20 For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.

21 For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. 22 Although they claimed to be wise, they became fools 23 and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles.

24 Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. 25 They exchanged the truth about God for a lie, and worshiped and served created things rather than the Creator—who is forever praised. Amen.

 

The beauty of creation reflects the beauty of our Creator.

By Sheridan Voysey | See Other Authors

INSIGHT:

Romans 1:20 declares that the intricacies of our universe point to a Designer and are proofs for the existence of God. Another Scripture that describes how creation points to God is Psalm 19. Captivated and awed by the immensity and beauty of the skies, David simply declares that God exists: “The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands” (v. 1). The majestic creation testifies to the presence and power of the even more majestic Creator God. David reflects on how God has revealed Himself to mankind so that we can know Him. God reveals Himself through His created works (vv. 1–6) and His spoken Word (vv. 7–11). In response, David prays for an obedient and faithful life (vv. 12–14). 

How does the wonder of creation speak to you about God? Sim Kay Tee

 

Vẻ Đẹp Rực Rỡ Của Chúa

Rô-ma 1:18-251934 Vietnamese Bible (VIET)

18 Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.

19 Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi,

20 bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,

21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;

23 họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.

24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,

25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.

 

Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thấn tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được. Rô-ma 1:20

Đảo Lord Howe nằm ở phía đông nước Úc là một thiên đường nhỏ có bãi cát trắng và nước trong suốt như pha lê. Khi tôi đến tham quan cách đây vài năm, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của đảo. Ở đây, người ta có thể bơi với rùa và với cá như cá khế ánh lung linh trong khi những con cá bàng chài mặt trăng lửng lờ bơi bên cạnh, tỏa sáng màu sắc rực rỡ của chúng như một tấm bảng quảng cáo. Trong đầm nước, tôi lại thấy những rặng san hô đầy cá hề màu vàng rực rỡ và cá bướm sọc vàng vây lại hôn tay tôi. Choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy này, tôi không thể không thờ phượng Chúa.

Sứ đồ Phao-lô nêu lên lý do cho đáp ứng của tôi. Sự sáng tạo bày tỏ rõ ràng bản tính của Đức Chúa Trời (Rô. 1:20). Những kỳ quan ở Đảo Lord Howe giúp tôi hiểu biết thêm về quyền năng và vẻ đẹp của chính Ngài.

Khi tiên tri Ê-xê-chi-ên gặp Chúa, ông nhìn thấy một Đấng sáng chói ngồi trên ngai bằng bích ngọc màu sắc rực rỡ (Êx. 1:25–28). Sứ đồ Giăng cũng thấy cảnh tương tự. Đức Chúa Trời rực sáng như đá quý, chung quanh có cầu vồng giống như lục bửu thạch (Khải. 4:2–3). Khi Chúa tự bày tỏ mình, Ngài chẳng những tốt lành và quyền năng mà còn đẹp đẽ nữa. Sự sáng tạo phản ánh vẻ đẹp này như một tác phẩm nghệ thuật phản ánh người nghệ sĩ sáng tác.

Người ta thường tôn thờ thiên nhiên thay vì tôn thờ Chúa (Rô. 1:25). Thật đáng buồn. Thay vào đó, nguyện những dòng nước trong suốt và những tạo vật lung linh đưa chúng ta đến với Đấng đứng đằng sau chúng, là Đấng quyền năng và đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Chúa thật vĩ đại! Ngài mặc sự rực rỡ và uy nghi! Thi Thiên 104:1

Vẻ đẹp của tạo vật phản ánh vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa.

bởi Sheridan Voysey | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI:

Rô-ma 1:20 tuyên bố rằng những chi tiết vô cùng phức tạp của cõi vũ trụ cho thấy có một Đấng Thiết Kế và là bằng chứng cho thấy sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Một phần Kinh Thánh khác mô tả về cõi tạo vật cũng chỉ cho chúng ta thấy có Đức Chúa Trời là Thi Thiên 19. Say đắm và kinh ngạc trước sự bao la và đẹp đẽ của các từng trời, Đa-vít công bố rằng Đức Chúa Trời thật sự tồn tại: “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm” (c.1) Cõi tạo vật uy nghi chứng minh sự hiện diện và năng quyền của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa còn uy nghi hơn. Đa-vít đã suy gẫm về cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài với nhân loại để chúng ta có thể biết Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua công trình tạo dựng của Ngài (c.1-6) và Lời phán của Ngài (c.7-11). Đáp lại, Đa-vít đã cầu xin Chúa giúp ông sống một cuộc đời trung tín và vâng lời Ngài (c.12-14).

Kỳ công sáng tạo tuyệt vời nói cho bạn biết gì về Đức Chúa Trời?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *