GotQuestions.org?- sự sống vĩnh cửu không?–Got Eternal Life?

Có sự sống vĩnh cửu không?

Got Eternal Life?


Câu hỏi: Có sự sống vĩnh cửu không?

Trả lời: Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế.” (Rô Ma 3:23). Chúng ta tất cả đã làm những điều không hài lòng cho Thượng Đế, những điều này làm chúng ta xứng đáng với hình phạt. Bởi vì tất cả tội của chúng ta chủ yếu là chống với Đấng Thượng Đế vĩnh cửu, chỉ một án phạt đời đời là đủ. “Tiền công của tội là sự chết, nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê Xu Christ Cứu Chúa chúng ta.” (Rô Ma 6:23)

Tuy nhiên, Giê Xu Christ, Đấng vô tội (I Phi-e-rơ 2:22) Con của Thượng Đế hằng sống trở thành người. (Giăng 1:1,14) và đã chết để trả thay cho hình phạt của chúng ta. “Thượng Đế tỏ lòng yêu thương của Ngài cho chúng ta trong điều này; Trong lúc chúng ta còn là những tội nhân, Đấng Christ đã chết vì chúng ta.” (Rô Ma 5:8). Giê Xu Christ đã chết trên cây thập tự (Giăng 19:31-42) nhận lấy án phạt đáng ra chúng ta phải chịu (II Cô-rinh-tô 5:21) Ba ngày sau Giê Xu đã sống lại khỏi sự chết (I Cô-rinh-tô 15:1-4) chứng minh Chúa thắng hơn sự chết và tội lỗi. “Trong lòng thương cao cả của Chúa, Ngài đã cho chúng ta sự sanh lại vào trong hi vọng sống qua sự sống lại của Chúa Giê Xu Christ khỏi sự chết.” (I Phi-e-rơ 1:3)

Bởi đức tin, chúng ta phải quay lưng khỏi tội và đến với Đấng Christ để được Cứu rỗi (Công vụ 3:19). Nếu chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa, tin cậy sự chết trên thập tự của Ngài trả giá cho tội của chúng ta. Chúng ta sẽ được tha thứ và được hứa cho sự sống vĩnh cửu trong Thiên đàng. “Vì Thượng Đế yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) “Nếu bạn xưng bằng miệng: “Giê Xu là Chúa” và lòng bạn tin Thượng Đế đã làm cho Ngài sống lại từ trong sự chết, bạn sẽ được cứu.” (Rô Ma 10:9). Chỉ tin vào công tác hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá là con đường duy nhất thật sự đưa đến sự sống vĩnh cửu. “Vì nhờ ân điển mà bạn được cứu, không phải do công của bạn, nhưng qua đức tin, nó là món quà của Thượng Đế, không phải bời việc làm để không ai khoe khoang.” (Ê-phê-sô 2:8-9)

Nếu bạn muốn nhận Chúa Giê Xu Christ làm Cứu Chúa của bạn. Lời cầu nguyện này là cách diễn tả đơn sơ niềm tin của bạn với Thượng Đế và cám ơn Ngài về việc ban sự cứu rỗi cho bạn. “ Chúa cao cả, con biết con là kẻ có tội chống ngịch Ngài và xứng đáng bị hình phạt. Nhưng Chúa Giê Xu đã nhận lấy án phạt thay cho con, nhờ đó qua đức tin vào Chúa con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội và đặt lòng tin của con vào Ngài để được cứu rỗi. Cám ơn Chúa về sự tha thứ và ân điển diệu kỳ của Ngài. Món quà của sự sống vĩnh cửu! A-men! (Xin nhớ cho, nói lời cầu ngyện này hay bất kỳ lời cầu nguyện khác sẽ không cứu bạn. Chỉ tin vào Đấng Christ mới cứu được bạn khỏi tội).

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”

Got Eternal Life?

Question: “Do you have eternal life?”

Answer: The Bible presents a clear path to eternal life. First, we must recognize that we have sinned against God: “For all have sinned and fall short of the glory of God” (Romans 3:23). We have all done things that are displeasing to God, which makes us deserving of punishment. Since all our sins are ultimately against an eternal God, only an eternal punishment is sufficient. “The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord” (Romans 6:23).

 

However, Jesus Christ, the sinless (1 Peter 2:22), eternal Son of God became a man (John 1:1,14) and died to pay our penalty. “God demonstrates His love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us” (Romans 5:8). Jesus Christ died on the cross (John 19:31-42), taking the punishment that we deserve (2 Corinthians 5:21). Three days later He rose from the dead (1 Corinthians 15:1-4), proving His victory over sin and death. “In His great mercy He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead” (1 Peter 1:3).

By faith, we must change our mindset regarding Christ – who He is, what He did, and why – for salvation (Acts 3:19). If we place our faith in Him, trusting His death on the cross to pay for our sins, we will be forgiven and receive the promise of eternal life in heaven. “For God so loved the world that He gave His one and only Son so that anyone who believes in Him will not perish but have eternal life” (John 3:16). “If you confess with your mouth, ‘Jesus is Lord,’ and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved” (Romans 10:9). Faith alone in the finished work of Christ on the cross is the only true path to eternal life! “For it is by grace you have been saved, through faith – and this not of yourselves, it is the gift of God – not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9).

If you want to accept Jesus Christ as your Savior, here is a sample prayer. Remember, saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting in Christ that can save you from sin. This prayer is simply a way to express to God your faith in Him and thank Him for providing for your salvation. “God, I know that I have sinned against you and deserve punishment. But Jesus Christ took the punishment that I deserve so that through faith in Him I could be forgiven. I place my trust in You for salvation. Thank You for Your wonderful grace and forgiveness – the gift of eternal life! Amen!”

Have you made a decision for Christ because of what you have read here? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.

If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *