Hãy Đến Với Ngài (Come Bless The Lord)


Hãy Đến Với Ngài (Come Bless The Lord)

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY
Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City

Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng
Điện thoại: (201) 450-5782
Email: [email protected]

Địa chỉ nhà thờ:
191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *