Hội Thánh

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 22/9/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 22/9/2019 Hiệp Một Phục Vụ Mác 2:1-12 Câu gốc: “Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang …

Read More »

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 25/8/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 25/8/2019 Hiệp Một Và Tận Tâm Phi-líp 2:19-24 Câu gốc: “Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa …

Read More »

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019 –Thấy

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019 Thấy Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14 Câu gốc: “13 Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày …

Read More »