Hình Ảnh

Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Thánh 03

    Hình Ảnh Sinh Hoạt HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

HÌNH ẢNH SINH HOẠT HỘI THÁNH

Read More »

Kỷ Niệm Ngày Tạ Ơn 2016

Read More »