Hội Thánh

My Peace (Sự Bình An)

Read More »

Chúa Là Tốt Lành (God Is So Good)

Read More »

Come Bless The Lord (Hãy Đến Với Ngài)

Read More »

Niềm Vui Mới

Read More »

Xin Ngự Giữa Chúng Con

Read More »

Chúa Nhật ngày 26/8/2018 –Xây Dựng Tình Yêu

Chúa Nhật ngày 26/8/2018 Xây Dựng Tình Yêu I Cô-rinh-tô 13:4-7 Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: 1. Sứ …

Read More »

Nương Nơi Giê-Xu

Read More »

Chúa Oai Quyền (Awesome God)

Read More »

Change My Heart, Oh God (Luyện Lòng Con)

Read More »

Lời Chúa (Thy Word)

Read More »