Tin Tức

Nguồn Yêu Thương

Read More »

Một Ngày Tươi Mới (This Is The Day)

Read More »

Thỏa Vui Trong Chúa

Read More »

Thỏa Vui Trong Chúa

Read More »

Đắng Nắm Giữ Tương Lai

Read More »

Hãy Đến Với Ngài (Come Bless The Lord)

Read More »

Chúa Đấng Ban Thánh Linh

Read More »

Chạm Lòng Con

Read More »

Hãy Thắp Sáng Lên

Read More »

Trường Chúa Nhật ngày 21/10/2018 Hãy Cầu Xin Đi Giăng 16:23-24

Trường Chúa Nhật ngày 21/10/2018 Hãy Cầu Xin Đi Giăng 16:23-24 Câu gốc: “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (câu 24). Câu …

Read More »