Blog Layout

Trông Chờ Ngày Phước Hạnh

Trông Chờ Ngày Phước Hạnh Giê-rê-mi 3:12-18 “Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy biển” (Ha-ba-cúc 2:14). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “trong những ngày đó” (câu 16, 18) và “trong thời đó” (câu 17) chỉ về thời điểm …

Read More »

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ Giê-rê-mi 3:12-18 “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 37:6-7

Verse of the Day for Wednesday, March 22, 2017 [ Previous Devotionals ] Be still before the LORD and wait patiently for him; do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. —Psalm 37:6-7 Thoughts on Today’s Verse… “Chill out!” we hear heaven …

Read More »

Verse of the Day—Romans 8:15

Verse of the Day for Tuesday, March 21, 2017 [ Previous Devotionals ] For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the Spirit of sonship. And by him we cry, “Abba, Father.” —Romans 8:15 Thoughts on Today’s Verse… How revolutionary. …

Read More »