Blog Layout

Hãy Tin Ta–Giăng 14:6-11

Hãy Tin Ta Giăng 14:6-11 “Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc Ta” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-líp xin Chúa chỉ Cha cho ông thì Chúa Giê-xu trả …

Read More »