Blog Layout

Tâm Tình Của Người Chăn

  Tâm Tình Của Người Chăn Giê-rê-mi 4:19-31 “Ôi! Tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi; lòng đương bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giã” (câu 19). Câu hỏi suy …

Read More »

Blink and Think of God (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  22/5/2017 Blink and Think of God He shielded him and cared for him; he guarded him as the apple of his eye. Deuteronomy 32:10 “God is like an eyelid,” my friend Ryley said, and I blinked in surprise. What could she mean by that? “Tell me more,” …

Read More »

Than Thân Trách Phận

Than Thân Trách Phận Gióp 7:1-6 “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu …

Read More »

Seeing God (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  21/5/2017 Seeing God The Lord is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and rebellion. Yet he does not leave the guilty unpunished. Numbers 14:18 Caricature artists set up their easels in public places and draw pictures of people who are willing to pay a modest …

Read More »