Blog Layout

HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY?

HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY? Trần Đình Tâm    Một vấn đề thường gây sự tò mò cho những người nghiên cứu về thời kỳ sau cùng có liên quan đến việc dân Do Thái xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đó là Hòm Giao Ước (ark …

Read More »

Dressed Up (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  21/7/2017 Dressed Up Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Romans 13:14 In her book Wearing God, author Lauren Winner says our clothes can silently communicate to others who we are. What we wear may indicate career, community or identity, moods, or social status. Think of a T-shirt …

Read More »

Verse of the Day—James 1:22

Verse of the Day for Friday, July 21, 2017 [ Previous Devotionals ]   Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. —James 1:22 Thoughts on Today’s Verse… “The proof of the pudding is in the tasting.” The proof of biblical wisdom and understanding is in …

Read More »

Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe

Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe Giê-rê-mi 5:20-24 “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe…” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nói gì về khả năng nghe và nhìn của người Ít-ra-ên? Có phải …

Read More »