Classic Layout

East Meets West by ODB Anh & Việt

East Meets West by ODB Anh & Việt Who are you to judge someone else’s servant?  Romans 14:4 When students from Southeast Asia met a teacher from North America, the visiting instructor learned a lesson. After giving his class their first multiple-choice test, he was surprised to find many questions left …

Read More »

Tìm Cầu Chúa

Tìm Cầu Chúa Gióp 5:8-16 “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha kêu gọi ông Gióp làm gì? Ông Ê-li-pha giảng giải Đức …

Read More »