Classic Layout

Verse of the Day—Romans 5:8

Verse of the Day for Saturday, January 21, 2017 [ Previous Devotionals  But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. —Romans 5:8 Thoughts on Today’s Verse… Interestingly, the Bible doesn’t ever just say that God loves us. Instead, it …

Read More »

Dân Ta Đã Quên Ta

Dân Ta Đã Quên Ta Giê-rê-mi 2:31-32 “Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân Ta đã quên Ta từ những ngày không tính ra được” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Hai hình ảnh “đồng …

Read More »

Verse of the Day

Verse of the Day for Friday, January 20, 2017 [ Previous Devotionals ] You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. …

Read More »

Không Chịu Sự Sửa Dạy

  Không Chịu Sự Sửa Dạy Giê-rê-mi 2:29-30 “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các bậc tiên tri mình, như sư tử phá hại” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có thái …

Read More »

Verse of the Day—Romans 5:5

Verse of the Day for Thursday, January 19, 2017 [ Previous Devotionals ] And hope does not disappoint us, because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit, whom he has given us. —Romans 5:5 Thoughts on Today’s Verse… Hope has become such a “wimpy” …

Read More »

Thoát Lốt Người Cũ

  Thoát Lốt Người Cũ Giăng 11:38-44 “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình” (Ê-phê-sô 4:22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán gì …

Read More »

Verse of the Day—Romans 5:3-4

Verse of the Day for Wednesday, January 18, 2017 [ Previous Devotionals ] Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope. —Romans 5:3-4 Thoughts on Today’s Verse… What are you living to produce in your life? …

Read More »