Classic Layout

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ Giê-rê-mi 3:12-18 “Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Ít-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

Trung Thành Cho Đến Chết

Trung Thành Cho Đến Chết Gióp 6:8-13 “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều người trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, …

Read More »

Mục Đích Của Lời Chúa

Mục Đích Của Lời Chúa Giăng 12:27-30 “Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có người khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, …

Read More »

Đời Sống Sáng Danh Chúa

Đời Sống Sáng Danh Chúa Giăng 12:27-28 “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình …

Read More »