Classic Layout

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao I Cô-rinh-tô 1:17 “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét …

Read More »

Playing in Concert (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  23/6/2017 Playing in Concert So in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts, according to the grace given to each of us. Romans 12:5–6 During our granddaughter’s school band concert, I was impressed by …

Read More »

Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa

Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa Nê-hê-mi 3:3-15 “Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những người nào không tham gia vào công việc xây sửa lại vách tường …

Read More »

Silence (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  22/6/2017 Silence How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Habakkuk 1:2 Skittish chickens scattered as relief trucks clattered past the weathered huts of the village. Barefoot children stared. Traffic on this rain-ravaged “road” was rare. Suddenly, a walled mansion loomed into …

Read More »

Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ

Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ Nê-hê-mi 3:1-2 “Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Những người đầu tiên được nhắc trong tiến trình xây sửa …

Read More »