Classic Layout

Đấng Yên Ủi–Giăng 14:25-26

  Đấng Yên Ủi Giăng 14:25-26 “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (câu 26). Câu hỏi …

Read More »