TimeLine Layout

July, 2017

 • 23 July

  Ước Mơ Một Đấng Trung Gian

  Ước Mơ Một Đấng Trung Gian Gióp 9:25-35 “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (I …

  Read More »
 • 23 July

  Didn’t Get Credit? (Anh & Việt)

    Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  23/7/2017 Didn’t Get Credit? Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.  Matthew 5:16 Hollywood musicals were wildly popular during the 1950s and 1960s, and three actresses in particular—Audrey Hepburn, Natalie Wood, and Deborah …

  Read More »
 • 23 July

  Verse of the Day—John 17:24

  Verse of the Day for Sunday, July 23, 2017 [ Previous Devotionals ]   Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. —John 17:24 Thoughts …

  Read More »
 • 23 July

  HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY?

  HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY? Trần Đình Tâm    Một vấn đề thường gây sự tò mò cho những người nghiên cứu về thời kỳ sau cùng có liên quan đến việc dân Do Thái xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đó là Hòm Giao Ước (ark …

  Read More »
 • 22 July

  Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh

  Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh Giê-rê-mi 5:22-25 “Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào đã được kể đến trong những câu Kinh …

  Read More »
 • 22 July

  “I’m Really Scared . . .” (Anh & Việt )

  Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  22/7/2017 “I’m Really Scared . . .” Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Philippians 4:6 “I’m really scared.” This was the poignant note a teenager posted to friends on Facebook as she …

  Read More »
 • 22 July

  Verse of the Day—John 17:23

  Verse of the Day for Saturday, July 22, 2017 [ Previous Devotionals ]   I in them and you in me. May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. —John 17:23 Thoughts on Today’s Verse… …

  Read More »
 • 21 July

  HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY?

  HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY? Trần Đình Tâm    Một vấn đề thường gây sự tò mò cho những người nghiên cứu về thời kỳ sau cùng có liên quan đến việc dân Do Thái xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đó là Hòm Giao Ước (ark …

  Read More »