TimeLine Layout

April, 2017

 • 23 April

  Trung Thành Cho Đến Chết

  Trung Thành Cho Đến Chết Gióp 6:8-13 “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều người trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, …

  Read More »
 • 23 April

  Verse of the Day—Philippians 4:23

  Verse of the Day for Sunday, April 23, 2017 [ Previous Devotionals ] The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. —Philippians 4:23 Thoughts on Today’s Verse… Some prayers are so simple and so precious. To pray grace “on” someone is a great blessing. To pray …

  Read More »
 • 22 April

  Mục Đích Của Lời Chúa

  Mục Đích Của Lời Chúa Giăng 12:27-30 “Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có người khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, …

  Read More »
 • 22 April

  Verse of the Day—1 Corinthians 15:58

  Verse of the Day for Saturday, April 22, 2017 [ Previous Devotionals ] Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. —1 Corinthians 15:58 Thoughts …

  Read More »
 • 21 April

  Đời Sống Sáng Danh Chúa

  Đời Sống Sáng Danh Chúa Giăng 12:27-28 “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình …

  Read More »
 • 21 April

  Verse of the Day—1 Corinthians 15:57

  Verse of the Day for Friday, April 21, 2017 [ Previous Devotionals ] But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. —1 Corinthians 15:57 Thoughts on Today’s Verse… Life is ours! Death no longer holds us captive! Victory has been given to us! …

  Read More »
 • 20 April

  Vinh Quang Thật

  Vinh Quang Thật Giăng 12:20-26 “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì người hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người…” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì …

  Read More »
 • 20 April

  Verse of the Day—1 Corinthians 15:55

  Verse of the Day for Thursday, April 20, 2017 [ Previous Devotionals ] Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? —1 Corinthians 15:55 Thoughts on Today’s Verse… Death has the power to end life. Death has the power to separate. Death has the power to …

  Read More »
 • 19 April

  Tra Xét Lòng Mình

  Tra Xét Lòng Mình Nê-hê-mi 1:1-11 “Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Qua những lời cầu nguyện của ông …

  Read More »
 • 19 April

  Verse of the Day—1 Corinthians 15:54

  Verse of the Day for Wednesday, April 19, 2017 [ Previous Devotionals ] When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: “Death has been swallowed up in victory.” —1 Corinthians 15:54 Thoughts on Today’s Verse… …

  Read More »