TimeLine Layout

June, 2017

 • 23 June

  Nhận Biết Công Tác Chúa Giao

  Nhận Biết Công Tác Chúa Giao I Cô-rinh-tô 1:17 “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét …

  Read More »
 • 23 June

  Playing in Concert (Anh & Việt)

  Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  23/6/2017 Playing in Concert So in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts, according to the grace given to each of us. Romans 12:5–6 During our granddaughter’s school band concert, I was impressed by …

  Read More »
 • 23 June

  Verse of the Day—Romans 6:23

  Verse of the Day for Friday, June 23, 2017 [ Previous Devotionals ] For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. —Romans 6:23 Thoughts on Today’s Verse… Our sin earns us death. God’s grace gives us life. The …

  Read More »
 • 22 June

  Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa

  Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa Nê-hê-mi 3:3-15 “Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những người nào không tham gia vào công việc xây sửa lại vách tường …

  Read More »
 • 22 June

  Silence (Anh & Việt)

  Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  22/6/2017 Silence How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Habakkuk 1:2 Skittish chickens scattered as relief trucks clattered past the weathered huts of the village. Barefoot children stared. Traffic on this rain-ravaged “road” was rare. Suddenly, a walled mansion loomed into …

  Read More »
 • 22 June

  Verse of the Day—Proverbs 18:22

  Verse of the Day for Thursday, June 22, 2017 [ Previous Devotionals ] He who finds a wife finds what is good and receives favor from the LORD. —Proverbs 18:22 Thoughts on Today’s Verse… Several great truths are taught us in the opening chapters of the Bible. First, we are …

  Read More »
 • 21 June

  “Tiếng mới” trong Mác 16:17,18 là loại ngôn ngữ gì?

    “Tiếng mới” trong Mác 16:17,18 là loại ngôn ngữ gì?   Mác 16:17,18: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt …

  Read More »
 • 21 June

  Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ

  Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ Nê-hê-mi 3:1-2 “Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Những người đầu tiên được nhắc trong tiến trình xây sửa …

  Read More »
 • 21 June

  Sharing a Cup of Comfort (Anh & Việt)

  Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  21/6/2017 Sharing a Cup of Comfort Our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. 2 Corinthians 1:7 A friend mailed me some of her homemade pottery. Upon opening the box, …

  Read More »