Kinh Nghiệm Vinh Quang Chúa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:23-33

Kinh Nghiệm Vinh Quang Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:23-33

5:23 Vả, trong khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái, và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng: 5:24 Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra; ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn còn sống. 5:25 Nhưng bây giờ, cớ sao chúng tôi phải chết? vì đám lửa lớn nầy sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Ví bằng chúng tôi còn có nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi phải chết. 5:26 Vì trong loài người, có ai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời sanh hoạt từ giữa lửa phán ra, như chúng tôi mà vẫn còn sống? 5:27 Vậy, ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông; thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo. 5:28 Đang khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời của các ngươi, nên phán cùng ta rằng: Ta có nghe những lời dân nầy bàn cùng ngươi; chúng nó nói như vậy lấy làm thậm phải. 5:29 Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời! 5:30 Hãy đi nói cùng dân sự rằng: Khá trở về trại mình; 5:31 còn ngươi, hãy ở lại đây với ta, ta sẽ truyền các điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các điều đó trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy. 5:32 Vậy, các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi; chớ xây qua bên hữu, hoặc qua bên tả. 5:33 Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được. Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:23-33

 

 

 

Câu gốc: “Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra; ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn còn sống” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này ký thuật về sự kiện gì trong lịch sử người Ít-ra-ên? Người Ít-ra-ên đã đáp ứng thế nào khi nghe được tiếng Chúa? Qua kinh nghiệm này, người Ít-ra-ên đã hứa gì với Chúa? Nếu bạn hiểu biết về Chúa nhưng không sống với điều đó thì sẽ thế nào?

Ông Môi-se hồi tưởng lại sự kiện Đức Chúa Trời lập giao ước và ban Mười Điều Răn cho tổ phụ người Ít-ra-ên với những hiện tượng siêu nhiên từ trong đám lửa giữa mây đen mù mịt (câu 22). Từ câu 23 trở đi, ông mô tả lại quang cảnh về sự vinh quang, oai nghi mà tổ phụ của dân Chúa từng kinh nghiệm và đáp ứng của các tổ phụ với Chúa là thế nào. Đức Chúa Trời đã lựa chọn cách rất đặc biệt để ban hành luật pháp của Ngài cho người Ít-ra-ên, đồng thời bày tỏ sự vinh quang, vĩ đại và sự thánh khiết của Ngài cho con dân Chúa.

Ông Môi-se cho thấy, Lời của Chúa không phải ở tận nơi xa thẳm nào đó mà dân Chúa không cách nào với tới, nhưng Lời Chúa được Ngài truyền phán cho dân Ngài trong sự hiện diện gần gũi của Đức Chúa Trời, và tuy gần gũi nhưng cũng bao trùm sự oai nghi khắp cả núi Si-na-i. Sự bày tỏ chính Ngài cho dân Chúa làm họ vừa ngạc nhiên vì họ vẫn còn sống khi nghe tiếng Chúa, vừa sợ hãi tội lỗi khi họ đối diện với vinh quang uy nghi của Chúa. Chính bởi trải nghiệm về vinh quang vĩ đại của Chúa đã giúp người Ít-ra-ên biết thêm về Đấng họ thờ phượng, điều đó càng giúp họ thêm lòng kính sợ Chúa, đồng thời cam kết sẽ nghe và làm theo mọi điều Chúa phán dạy qua ông Môi-se.

Người Ít-ra-ên nói chung cũng như chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội được đến núi Si-na-i, được nhìn thấy lửa, mây, tối tăm mù mịt, tia chớp sáng lòa, và tiếng phán uy nghi của Đức Chúa Trời vang ra từ trên núi. Nhưng những gì xảy ra năm xưa thúc giục chúng ta ngày nay nhớ lại vinh quang và oai nghi tột bực của Đức Chúa Trời. Có thể nói, qua kinh nghiệm của tổ phụ người Ít-ra-ên, chúng ta biết thêm về Chúa chúng ta hằng thờ phượng là Đấng vĩ đại và thánh khiết đến dường nào! Sự nhận biết này giúp chúng ta càng thêm tôn kính Đức Chúa Trời, càng biết trân quý Lời Chúa, và để Lời Ngài hướng dẫn mọi nẻo đường của đời mình. Sự hiểu biết về Chúa sẽ chỉ là nông cạn, sáo rỗng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc nhận biết nhưng lại không sống với điều đó, và tất nhiên càng không kinh nghiệm được hạnh phước mà Chúa hứa ban cho những ai đi trọn theo đường lối của Ngài.

Bạn có quyết định gì cho đời sống mình khi nhận biết sự uy nghi thánh khiết của Chúa?

Tạ ơn Chúa vì tình yêu vô biên Ngài đã tỏ sự vinh quang tột cùng cho con người xác thịt như con. Xin giúp con sống xứng đáng với những điều Ngài đã làm trên đời sống con.

(c) 2021 svtk.net

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *