Kinh Thánh

Bài 2 – CÁC THIÊN SỨ ĐẾN THÀNH SÔ-ĐÔM – Sáng-thế Ký 19:1-25 – Thiên Sứ Của Đức Chúa Trời

Read More »

ĐỌC KINH THÁNH TIẾNG ANH

ĐỌC KINH THÁNH TIẾNG ANH xin mở LINK https://www.biblegateway.com/versions/New-International-Version-NIV-Bible/#booklist

Read More »

ĐỌC KINH THÁNH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC

ĐỌC KINH THÁNH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC Xin vui mở phần “Link” chon KINH BON nghe va xem loi Kinh Thanh https://www.wordproject.org/bibles/audio/15_vietnamese/index.htm

Read More »

Sách Xa cha ri Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Ma la chi Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách A ghê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Sô phô ni Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Ha ba cúc Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Na Hum Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »

Sách Mi Chê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Read More »