Kinh Thánh

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 24/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 24/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng 1 Cô-rinh-tô: Đoạn 5 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 23/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 23/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng 1 Cô-rinh-tô: Đoạn 4 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng 1 Cô-rinh-tô: Đoạn 3 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 21/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 21/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng 1 Cô-rinh-tô: Đoạn 2 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 20/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 20/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng 1 Cô-rinh-tô: Lời Giới Thiệu và đoạn 1   Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 19/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 19/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng 1 Cô-rinh-tô: Lời Giới Thiệu và đoạn 1   Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 18/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 18/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Rô-ma 16 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 17/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 17/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Rô-ma 15 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 16/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 16/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Rô-ma 14 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 15/1/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 15/1/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Rô-ma 13 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »