Kinh Thánh

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 28/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 28/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 22 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 27/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 27/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 21 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 26/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 26/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:20 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 25/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 25/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:19 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 24/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 24/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:18 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 23/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 23/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:17 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:16 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 21/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 15 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 19/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 19/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:13 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 18/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 18/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:12 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »