Kinh Thánh

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 12/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 12/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 13 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 11/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 11/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 12 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 10/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 10/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 11 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 9/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 9/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 10 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 8/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 8/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 9 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 7/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 7/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 8 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 6/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 6/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 7 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 5/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 5/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 6 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 4/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 4/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 5 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 3/4/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 3/4/2021 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Hê-bơ-rơ 4 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên …

Read More »