Kinh Thánh

KINH THÁNH

Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.
Lu-ca 24:27

Trong khi hai môn đồ đàm luận và cãi lẽ nhau về những điều đã xảy ra với Cứu Chúa tại Giê-ru-sa-lem, thì một Người Đàn Ông Bí Ẩn (Chúa Giê-su phục sinh) xuất hiện đi cùng với họ. Ngài hỏi họ đang bàn luận chuyện gì. Cơ-lê-ô-ba, một trong hai môn đồ trả lời rằng: “Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?” Chúa Giê-su hỏi việc gì đã xảy ra. Họ thuật lại cái chết của Chúa Giê-su và bày tỏ sự ngạc nhiên, “Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.”

Với một nụ cười trên môi, Người Đàn Ông Bí Ẩn bắt đầu giải thích cho hai môn đồ những lời chỉ về Chúa Giê-su trong cả Kinh Thánh, và làm thế nào Ngài đã hoàn thành dự báo của các lời tiên tri. Người Đàn Ông Bí Ẩn cũng quở trách họ, “Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?” Chúa Giê-su giải thích cho hai môn đồ hiểu chương trình của Đức Chúa Trời được Đấng Christ hoàn thành tại thập tự giá. Khi trời đã về chiều, hai môn đồ mời Chúa Giê-su ở lại dùng bữa với họ, “Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.” Hãy hình dung họ ngạc nhiên biết bao, khi nhận ra người đang dùng bữa với họ chính là Chúa Giê-su. Có thể họ tự trách mình, tại sao họ lại không nhận biết đó là Chúa sớm hơn? Chúng ta cũng có thể nhận biết Chúa Giê-su theo một phương cách kỳ diệu như thế!

Tin tức tốt lành là: chúng ta có thể gặp Cứu Chúa bằng cách thiết lập mối liên hệ cá nhân với Ngài. Chúa Giê-su hứa với các môn đồ, “Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.” (Giăng 14:26). Hãy mở Lời Đức Chúa Trời ra, cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sự hướng dẫn thiên thượng để nhớ mọi điều Chúa Giê-su đã phán dạy.

“TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.”
Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *