Kinh Thánh

Nghe sách Châm Ngôn – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe Đọc Sách Châm Ngôn – Kinh Thánh Cựu Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như …

Read More »

Nghe sách Ma Thi Ơ – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe sách Ma Thi Ơ – Kinh Thánh Tân Ước Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và …

Read More »

Nghe sách Dân Số Ký – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe sách Dân Số Ký – Kinh Thánh Cựu Ước Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và …

Read More »

Nghe sách Sáng Thế Ký – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe sách Sáng Thế Ký – Kinh Thánh Cựu Ước Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và …

Read More »

Nghe sách Mác – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe sách Mác – Kinh Thánh Tân Ước Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được …

Read More »