Kinh Thánh

Nghe Đọc Sách I Phi E Rơ – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách I Phi E Rơ – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; …

Read More »

Nghe Đọc Sách II Phi E Rơ – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách II Phi E Rơ – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; …

Read More »

Nghe Đọc Sách I Giăng – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách I Giăng – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như …

Read More »

Nghe Đọc Sách II Giăng – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách II Giăng – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như …

Read More »

Nghe Đọc Sách III Giăng – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách III Giăng – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như …

Read More »

Nghe Đọc Sách Giu Đe – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách Giu Đe – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như …

Read More »

Nghe Đọc Sách Khải Huyền – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách Khải Huyền – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như …

Read More »

Nghe Đọc Sách Lê Vi Ký – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe Đọc Sách Lê Vi Ký – Kinh Thánh Cựu Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì …

Read More »

Nghe Đọc Sách Gióp – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe Đọc Sách Gióp – Kinh Thánh Cựu Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy …

Read More »