Làm Thế Nào Để Bắt Phục Mọi Ý Tưởng

Làm Thế Nào Để Bắt Phục Mọi Ý Tưởng

 

 

chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an“ (Rô-ma 8: 6).

Chúng ta nhận biết tâm trí mình không phải lúc nào cũng làm theo những gì chúng ta bảo nó phải làm ?

Đôi khi tâm trí chúng ta có ý riêng của nó. Đôi khi ý nghĩ của chúng ta đi theo hướng mà chúng ta không có ý định đó. Khi chúng ta cần cầu nguyện, suy nghĩ của chúng ta đi lạc hướng. Khi chúng ta muốn suy ngẫm Lời Chúa, tư tưởng muốn chúng ta đi lang thang.

Kinh Thánh cho biết, khi điều nầy xảy ra, chúng ta cần nắm bắt mọi suy nghĩ (2 Cô-tinh-tô 10:5). Điều nầy nghĩa là gì? Trong từ Hy Lạp được sử dụng trong câu nầy có nghĩa đen là chúng ta bắt những suy nghĩ làm tù nhân. Chúng ta chinh phục nó. Chúng ta kiểm soát nó.

Điều đó chỉ có thể được thực hiên khi được chúng ta sử dụng hai vũ khí mà mọi tín đồ có sẵn cho họ là Đức Thánh Linh và Lời Chúa.

Trước tiên, chúng ta cần nhận ra năng lực của Chúa Thánh Linh bên trong chúng ta. Không có Ngài, chúng ta không thể tự vệ được . Rô-ma 8: 6 ghi, “chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an”.

Chúng ta cần Chúa Giê-xu trong cuộc sống, bởi vì, không có Chúa Thánh Linh, bản chất tội lỗi của chúng ta sẽ kiểm soát tâm trí chúng ta và sẽ luôn dẫn chúng ta đi sai hướng. Nhưng khi có Thánh Linh điều khiển, chúng ta có sức mạnh cần thiết để buộc mọi suy nghĩ của mình bị bắt phục.

Thứ hai. Chúng ta cần Lời Chúa. Chúa Giê-xu nói, Nếu các ngươi vâng lời dạy của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8: 31-32).

Mọi người thích trích dẫn phần thứ hai của đoạn văn đó. Trên thực tế nó đã được viết lên tại các tòa nhà đại học trên thế giới. Nhưng ít người trích dẫn phần đầu tiên, nơi nói rằng chúng ta phải học và tuân theo Lời Chúa. Người ta muốn tự do mà không có lẽ thật của Lời Chúa.

Trong thực tế, không có tự do nếu không có lẽ thật. Và không có lẽ thật nếu không có Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hướng đi cần cho cuộc sống, và chúng ta có thể tin tưởng mọi lời đã ghi trong Kinh Thánh. Chúng ta càng hiểu rõ Lời của Đức Chúa Trời và lấp đầy tâm trí bằng lẽ thật của Chúa, thì chúng ta càng dễ dàng hướng suy nghĩ của mình đến nơi chúng ta muốn.

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *