Lễ Cảm tạ 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Long Xuyên Bài Giảng Của Mục Sư Thái Phước Trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *