Leaning on Jesus by ODB Anh & Viet

Leaning on Jesus by ODB Anh & Viet

One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. John 13:23

Sometimes when I put my head on my pillow at night and pray, I imagine I’m leaning on Jesus. Whenever I do this, I remember something the Word of God tells us about the apostle John. John himself writes about how he was sitting beside Jesus at the Last Supper: “One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him” (John 13:23).

John used the term “the disciple whom Jesus loved” as a way of referring to himself without mentioning his own name. He is also depicting a typical banquet setting in first-century Israel, where the table was much lower than those we use today, about knee height. Reclining without chairs on a mat or cushions was the natural position for those around the table. John was sitting so close to the Lord that when he turned to ask him a question, he was “leaning back against Jesus” (John 13:25), with his head on his chest.

God, I cast all my cares on You and praise You because You are faithful.

John’s closeness to Jesus in that moment provides a helpful illustration for our lives with Him today. We may not be able to touch Jesus physically, but we can entrust the weightiest circumstances of our lives to Him. He said, “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest” (Matt. 11:28). How blessed we are to have a Savior whom we can trust to be faithful through every circumstance of our lives! Are you “leaning” on Him today?

Dear Lord Jesus, help me to lean on You today and to trust You as my source of strength and hope. I cast all my cares on You and praise You because You are faithful.

Jesus alone gives the rest we need.

Nương Dựa Nơi Chúa Jêsus

Một trong các môn đồ, là người được Đức Chúa Jêsus yêu thương, đang tựa vào lòng Đức Chúa Jêsus. Giăng 13:23

Đôi lúc ban đêm khi tôi tựa vào gối cầu nguyện, tôi tưởng tượng mình đang dựa vào Chúa Jêsus. Cứ khi nào tôi làm như vậy, tôi nhớ điều mà Lời Chúa nói cho chúng ta về sứ đồ Giăng. Chính Giăng đã viết về tư thế ông ngồi bên Chúa tại bữa ăn cuối cùng: “Một trong các môn đồ, là người được Đức Chúa Jêsus yêu thương, đang tựa vào lòng Đức Chúa Jêsus” (Giăng 13:23).

Giăng sử dụng cụm từ “môn đồ được Chúa Jêsus yêu thương” để chỉ về mình mà không đề cập đến tên mình. Ông cũng mô tả quang cảnh bữa tiệc đặc thù ở Y-sơ-ra-ên vào thế kỷ thứ nhất, ở đó, bàn tiệc thấp hơn nhiều so với bàn chúng ta sử dụng ngày nay, khoảng cao tới đầu gối. Nghiêng mình tựa lên một tấm thảm hoặc một cái gối là tư thế bình thường của những người ngồi quanh bàn. Giăng đang ngồi gần Chúa đến mức khi ông quay qua hỏi Ngài một câu hỏi, ông “nghiêng mình trên ngực Chúa Jêsus” (Giăng 13:25), đầu ông dựa vào ngực Ngài.

Sự gần gũi của Giăng với Chúa Jêsus trong giờ khắc đó đưa ra một minh họa rất hữu ích cho đời sống của chúng ta với Chúa ngày nay. Có thể chúng ta không chạm vào Chúa Jêsus bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta có thể giao phó cho Ngài tất cả những hoàn cảnh nặng nề nhất trong đời sống chúng ta. Ngài phán: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Thật phước hạnh làm sao khi chúng ta có Chúa Cứu Thế, Đấng chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài luôn thành tín trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta! Hôm nay chúng ta có đang “dựa” vào Ngài không?

Lạy Chúa Jêsus yêu dấu, hôm nay xin giúp con nương dựa nơi Ngài và tin rằng Ngài là nguồn sức lực và hy vọng của con. Con trao mọi lo lắng của con cho Ngài và ngợi khen Ngài vì Ngài luôn thành tín.

Chỉ Chúa Jêsus mới có thể ban cho chúng ta sự yên nghỉ mà chúng ta cần.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *