Lời Cầu Nguyện Tích Cực

Lời Cầu Nguyện Tích Cực
Tạo Nên Những Mối Quan Hệ Vững Bền
Mục Sư Rick Warren

“Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. (Phi-líp 1:9-11 BTT)

Tôi muốn bạn nghĩ đến một người đã làm bạn khó chịu – có thể một người mà bạn đang có mối quan hệ căng thẳng, hoặc người nào đó làm bạn phát cáu. Tôi có hai câu hỏi cho bạn: Một, bạn có cầu nguyện cho người đó không? Hay bạn chỉ phàn nàn và càu nhàu và cằn nhằn? Nếu bạn cầu nguyện nhiều hơn, bạn sẽ ít càu nhàu, phàn nàn, cằn nhằn và nhỏ nhặt hơn. Đó là quyết định của bạn.

Cằn nhằn có làm gì được không? Không. Cầu nguyện có làm gì được không? Có. Tại sao chúng ta cứ làm những điều vô ích hơn là làm điều có ích?

Sứ đồ Phao-lô viết trong Phi-líp 1:4 “Mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở.”

Phao-lô không chỉ cầu nguyện cho những người trong cuộc đời ông thôi; ông còn cầu nguyện với sự vui mừng!

Có nhiều điều trong đời sống người khác mà bạn muốn thay đổi. Bạn không muốn thay đổi chính mình; bạn muốn người khác thay đổi. Lúc nào chúng ta cũng muốn thay đổi người khác. Nhưng bạn không thể thay đổi họ!

Tuy nhiên, bạn có thể cầu nguyện, và để Chúa thực hiện công việc của Ngài trên người khác.

Cầu nguyện tích cực có hiệu quả hơn suy nghĩ tích cực. Tất cả những suy nghĩ tích cực trên thế giới sẽ không thay đổi chồng, vợ, con, bạn, hoặc hoàn cảnh của bạn. Suy nghĩ tích cực có thể thay đổi chính bạn, nhưng nó không thể thay đổi người khác. Nhưng lời cầu nguyện tích cực có thể tạo ra sự thay đổi trong người khác.

Bạn có muốn biết cách nhanh nhất để thay đổi một mối quan hệ xấu thành tốt không? Hãy bắt đầu cầu nguyện cho người kia! Điều này sẽ thay đổi chính bạn, và nó có thể thay đổi người kia.

Sứ đồ Phao-lô còn dạy với chúng ta cách cầu nguyện cho người khác: “Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 1:9-11 BTT)

Chúng ta học được bốn cách cầu nguyện cho người khác qua các câu kinh thánh này:

Cầu nguyện cho họ tăng trưởng trong tình yêu thương: “Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn.”

Cầu nguyện cho họ có những lựa chọn khôn ngoan: “…trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn…”

Cầu nguyện cho họ sống thánh sạch: “…hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được…”

Cầu nguyện cho họ trở nên giống Chúa hơn: “…được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.”

Hãy cầu nguyện những điều này cho chính mình và cho bất cứ người nào trong cuộc sống của bạn, và chờ xem Chúa xoay chuyển mối quan hệ mà bạn nghĩ là vô phương cứu vãn hoặc cần được phục hồi.

Thảo Luận

Ai trong cuộc sống bạn đã gây nên sự căng thẳng trong quan hệ và ai cần được bạn cầu nguyện bốn điều nêu trên?

Lời cầu nguyện tích cực thay đổi chính bản thân bạn và không chỉ là người mà bạn cầu thay cho như thế nào?

“Trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ” là gì (xin xem trong Ga-la-ti 5:22-23)?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *