Lời Chúc Ngày Lễ Mẹ

Lời Chúc Ngày Lễ Mẹ


“Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” – Ê-sai 40:29 
“Người già cả có sự khôn ngoan, Kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng.” – Gióp 12:12 
“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” – Thi-thiên 90:12 
“Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn.” – Thi-thiên 119:98 

Ngày Lễ Mẹ, gởi lời thân chúc, 
Những đời người, nhịn nhục, yêu thương, 
Sẵn sàng giải nắng dầm sương, 
Dạy nuôi con cháu biết nương nơi Ngài! 

Ôi Cứu Chúa thánh thay, vinh hiển, 
Nguyện Linh Ngài thăng tiến tâm linh, 
Giúp cho vững tiến, an bình, 
Không hề rúng động sự tình thế gian! 

Xin sức mới Chúa ban không dứt, 
Cho mọi người thành thực theo Ngài, 
Tập trung vào Chúa quyền oai, 
Đấng hằng ở cạnh chẳng thay đổi dời! 

Xin Lời Chúa đời đời dạy dỗ, 
Ban khôn ngoan, cũng cố tinh thần, 
Ngôi Lời, Kinh thánh quyền năng, 
Thấm nhuần trong trí, tràn ân phước Ngài! 

Kính thương chúc, mãi hoài vui thỏa, 
Những mẹ hiền, những đóa hoa hồng, 
Tràn tình mẫu tử mênh mông, 
Ban cho con cháu tấm lòng yêu thương! 

Tiểu Minh Ngọc 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *