Lớn Lên Trong Chúa

Lớn Lên Trong Chúa

Từ bài giảng luận “Tăng Trưởng & Tin Kính

CN May 02, 2019 – Hội Thánh North Hollywood

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.(Phi-líp 4:4)

(đọc Phi-líp 1:9-11)

Bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Phi-líp được định danh là bức thư của sự vui mừng, dù rằng bức thư này đã được viết từ trong ngục tù. Sự vui mừng đó chỉ thật sự có được khi cá nhân ở trong Chúa. Qua tâm tình của Phao-lô dành cho Hội Thánh, chúng ta thấy được rằng mọi Cơ-đốc Nhân đều sẽ sống trong vui mừng nếu cuộc đời được lớn lên trong Chúa. Có ba điều cần tăng trưởng trong đời sống Cơ-đốc: Thêm thương yêu trong Chúa,Thêm thánh sạch như Chúa và Thêm thành quả dâng Chúa. Hai điều thêm sau chắc chắn là được khởi động từ ân sủng thêm cho trước tiên: TÌNH YÊU.

Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu (câu 9).Đức Chúa Jesus dạy các môn đồ mình rằng: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta”.(Giăng 13:35).Từ tình yêu đó sẽ phát triển nên : “Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình” (Lu 6:27). Đó không phải là điều hảo huyền, chỉ vô vọng với con người thế gian, nhưng Cơ-đốc Nhân là những người thuộc về Em-ma-nu-ên, thì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, mà Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nên Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta có một tình yêu vi diệu, tình cảm đó sẽ phát triển giống như tình yêu Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Đó là một thứ tình yêu có sức sống mãnh liệt, không dừng lại ở một giới hạn nào, nhưng càng ngày càng chan chứa , càng gia tăng trong sự thông biết và sự suy hiểu, không phải cứ yêu vô tư, thiếu hiểu biết, không cần lường trước hậu quả tốt xấu.

Để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ (câu 10). Từ tình yêu nói trên, tôi, một Cơ-đốc Nhân sẽ sống và luôn có những hành vi tốt lành, trở nên tinh sạch theo như mẫu mực của Chúa,” vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Êph 2:10). Tôi không bao giờ có thể tự mình đạt đến điều vi diệu đó, trừ ra tôi chấp nhận ở trong Chúa và để Chúa hoạt động trong cuộc sống mình hoàn toàn. Cuộc đời tôi sẽ luôn vui mừng, luôn hạnh phúc trong sự chăm sóc và ban ơn của Chúa.

được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời(câu 11). Đó là một đời sống đẹp lòng Chúa, và chắc chắn là có kết quả theo ý muốn tốt lành của Chúa. Kết quả đó không vinh danh cá nhân tôi, nhưng để mọi người nhìn thấy và cùng tôi làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.

Phao-lô cảm nhận được niềm vui trong Chúa và nhìn thấy niềm vui lớn đó thật sự hiện hữu trong anh em mình ở thành Phi-líp, nên ông nói rằng: “Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở” (Phil 1:3,4)

Niềm vui trong Chúa, trước nhất sẽ kích hoạt niền vui cho thân thể Đấng Christ, làm biến đổi bên trong tôi và đem lại niềm vui cả cho chính Chúa nữa. Vậy thì, tôi ơi! Phải biết nắm giữ và tận dụng tình yêu thương trong Chúa để làm nên những việc lớn mà thế gian này không bao giờ có thể đạt đến. Những cuộc vui từ thế gian chỉ có giới hạn, chóng tàn và luôn gây hại, hãy chỉ cho họ thấy một thứ hạnh phúc vô tận và hoàn mỹ đến từ Đấng tạo nên con người và luôn muốn đặt chúng ta vào miền hạnh phúc không ranh giới của lòng thương xót và nhân từ thiên thượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *