New: Inside and Out–John 3:3

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  30/9/2017

 

New: Inside and Out

No one can see the kingdom of God unless they are born again. John 3:3

A few years ago a publisher made a big mistake. A book had been on the market for several years, so it was time for a makeover. The author rewrote the book to bring it up to date. But when the revision was published, there was a problem. The publisher gave the book a nice new cover but printed the old book inside.

The exterior was fresh and new, but the interior was old and out of date. This “reprint” was not really new at all.

Jesus changes hearts and makes all things new.

Sometimes that kind of thing happens with people. They realize a change needs to be made in life. Things are heading in the wrong direction. So they may put on a new exterior without making a vital change in their heart. They may change a behavior on the outside but may not realize that it is only God who can change us on the inside.

In John 3, Nicodemus sensed that because Jesus came “from God” (v. 2) He offered something very different. What Jesus told Nicodemus made him realize that He offered nothing short of a rebirth (v. 4): He needed to be “born again,” to be made totally new (v. 7).

That change comes only through faith in Jesus Christ. That’s when “the old has gone, the new is here” (2 Cor. 5:17). Do you need a change? Put your faith in Jesus. He’s the one who changes your heart and makes all things new.

John 3:1-8New International Version (NIV)

Jesus Teaches Nicodemus

Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him.”

Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.a]

“How can someone be born when they are old?” Nicodemus asked. “Surely they cannot enter a second time into their mother’s womb to be born!”

Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.b] gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, ‘Youc]must be born again.’ The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.”d]

 

Lord, I now know that changes on the outside—behavior, looks, attitude—don’t change me inside. I put my faith in Jesus, who died on the cross and rose again to forgive my sins. Make me new on the inside—in my soul.

How has your life been changed by Jesus? Share it with us at odb.org.

Only God can make us new.

By Dave Branon | See Other Authors

INSIGHT

A central theme in John is that it isn’t possible to be neutral about Jesus. We need to make a choice—either to live in the life, light, and joy found in Him, or to remain in darkness (3:19–21). But Jesus was patient in explaining the good news of transformation available through Him, knowing that understanding the gospel requires being “taught by God” (6:45). 

Monica Brands

Mới Từ Trong Ra Ngoài

Giăng 3:1-81934 Vietnamese Bible (VIET)

 Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.

Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.

Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.

Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.

Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.

 

Nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Giăng 3:3

Vài năm trước, có một nhà xuất bản đã mắc một sai lầm nghiêm trọng: Có một cuốn sách đã được bán trên thị trường được vài năm, vì vậy đã đến lúc cần tái bản. Tác giả đã viết lại để cập nhật những thông tin trong cuốn sách. Nhưng khi bản hiệu đính được phát hành thì có vấn đề. Nhà xuất bản đã dùng cái bìa mới rất đẹp nhưng bên trong lại là nội dung cũ.

Bên ngoài thì mới mẻ, nhưng nội dung bên trong thì vẫn cũ và lỗi thời. Sách “tái bản” này thật sự không có gì mới.

Đôi khi chuyện như vậy cũng xảy ra với con người. Họ nhận ra rằng cần phải có sự thay đổi trong cuộc đời. Mọi thứ đang chệch hướng. Rồi họ khoác lên một vẻ bề ngoài mới lạ nhưng lại không có sự thay đổi triệt để nào trong tấm lòng cả. Họ có thể thay đổi cách ứng xử bề ngoài nhưng không nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới thay đổi chúng ta từ bên trong.

Trong Giăng đoạn 3, Ni-cô-đem cảm biết rằng Chúa Jêsus đến “từ Đức Chúa Trời” (c.2) vì Ngài mang đến điều gì đó rất khác biệt. Điều Chúa Jêsus nói với Ni-cô-đem khiến ông nhận ra rằng Ngài không mang đến điều gì khác hơn là sự sinh lại (c.4): Ông phải được “sinh lại,” để trở nên mới hoàn toàn (c.7).

Sự thay đổi chỉ đến qua đức tin nơi Chúa Jêsus Christ. Đó là khi “những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới” (II Cô. 5:17). Bạn có cần một sự thay đổi không? Hãy đặt đức tin nơi Chúa Jêsus. Ngài là Đấng biến đổi tấm lòng bạn và khiến mọi sự trở nên mới.

Chúa ơi, bây giờ con biết rằng những sự thay đổi bên ngoài – cách ứng xử, vẻ bề ngoài, thái độ – không thể thay đổi con từ bên trong. Con xin đặt đức tin nơi Chúa Jêsus, Đấng đã chết trên thập tự giá và đã sống lại để tha thứ tội lỗi của con. Xin khiến con trở nên mới từ bên trong – trong tâm linh con.

Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm chúng ta nên mới.

bởi Dave Branon | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Chủ đề trọng tâm trong sách Giăng là không thể ở vị trí trung lập về Chúa Jêsus. Chúng ta cần đưa ra lựa chọn – hoặc sống trong sự sống, sự sáng và niềm vui có trong Ngài, hoặc ở trong bóng tối (3:19-21). Nhưng Chúa Jêsus vẫn kiên nhẫn giải thích Tin lành biến đổi mà Ngài sẵn ban, biết rằng để hiểu được Phúc Âm cần phải “được Đức Chúa Trời dạy dỗ” (6:45).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *