Bài Giảng – Audio – Video

Lời Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên | Mục sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 23/04/2017

Read More »

Đức Tin Chiến Thắng – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T5)

Read More »

Bảy Lẽ Thật Căn Bản Về Sự Chữa Lành | Mục Sư Daniel Zelli | BGCN 16/12/2018

Read More »

Christmas Event 2018 – EMMANUEL – HTTL Móng Cái

Read More »

Vui Thỏa Với Sự Nên Thánh – Mục sư Hứa Trung Tín

Read More »

CHÚA SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ (16/12/2018)

Read More »

Đức Tin Chiến Thắng – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T5)

Read More »

Experiencing Inner Peace – Dr. Charles Stanley

Read More »

BÁN NƯỚC hay PHẢN QUỐC | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Ai Tự Hạ Mình Xuống Sẽ Được Tôn Lên | Mục Sư Gene Wilkes | BGCN 09/12/2018

Read More »