Bài Giảng – Audio – Video

Jesus Makes Headlines: The Power That Transforms with Doug Fields

Read More »

Sống Bởi Đức Tin – Mục sư Thái Phước Trường

Read More »

Hội Đồng Bồi Linh Lửa Thiêng X_Mục Sư Phan Vĩnh Cự_Tối T7-09/05/2015

Read More »

What To Do When Your Setback Feels Like A Failure with Sheila Walsh

Read More »

BA NGƯỜI MUỐN CHẾT Sứ điệp ngày 05 – 08 – 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Chúng Ta Phục Vụ Một Đức Chúa Trời Vô

Read More »

How To Put Life Together When It Falls Apart with Tom Holladay

Read More »

Rick Warren Sermons – God Has Promised To Help Us

Read More »

TRỤC XUẤT QUỶ DỮ (19/08/2018)

Read More »

CUỘC CHIẾN TRONG ÂM PHỦ Sứ điệp Ngày 01 / 04 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »