Bài giảng Tiếng Anh-Việt- mp3

Đức Tin Chiến Thắng – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T5)

Read More »

Bảy Lẽ Thật Căn Bản Về Sự Chữa Lành | Mục Sư Daniel Zelli | BGCN 16/12/2018

Read More »

Đức Tin Chiến Thắng – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T5)

Read More »

Ai Tự Hạ Mình Xuống Sẽ Được Tôn Lên | Mục Sư Gene Wilkes | BGCN 09/12/2018

Read More »

Sự Tin Đạo Thanh Sạch –Gia-cơ 1:26-27

Sự Tin Đạo Thanh Sạch Gia-cơ 1:26-27   Câu gốc: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của …

Read More »

Trở Thành Người Giúp Đỡ | Monika Severin | HTNS 11/2018

Read More »

Sống Bởi Lời Của Đức Chúa Trời | Mục Sư Carl Gustaf | HTNS 11/2018

Read More »

Chúa Có Thể Biến Những Điều Nhỏ Thành Điều Lớn | Mục Sư Carl GusTaf | HTNS 11/2018

Read More »

Lời Chúa Mang Đến Sự Đột Phá | Mục Sư Carl Gustaf | HTNS 11/2018

Read More »

Hội Thánh Ban Cho | Mục sư Carl Gustav

Read More »