Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

Đức Thánh Linh (T2) – Ingrid

Read More »

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội – Chỉ Làm Điều Cần Nhất – Bài Giảng Hằng Tuần 01/07/2018 (Lễ 1)

Read More »

Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh // MS Nguyễn Đình Liểu

Read More »

Sự Hứa Nguyện 29-04-2018 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Tay Bạn

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Sức Thuyết Phục Và Quyền Phép Của Tin Lành – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tâm Tình Của Tiên Tri Giê-rê-mi

Read More »

KHÁ CHUẨN BỊ ĐỂ GẶP CHÚA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sinh Lại Trong Quyền Năng Để Ảnh Hưởng

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Con Đường Dẫn Đến Phước Hạnh Phong Phú Của Đức Chúa Trời

Read More »