Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Con Đường Dẫn Đến Phước Hạnh Phong Phú Của Đức Chúa Trời

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Sức Thuyết Phục Và Quyền Phép Của Tin Lành – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Những Bụi Cây Khô Có Thể Đang Trở Nên Thánh – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Chúa Khiến Mọi Sự Nên Mới – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bạn Nghĩ Mình Là Ai – Muối Và Ánh Sáng

Read More »

Ơn Ngài và được đặt đúng chổ

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tiếp Nhận Chúa Phục Sinh

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa : Giô-suê

Read More »

NGƯỜI ĐẮC THẮNG – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tan Vỡ

Read More »