Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Sa-ra

Read More »

Sự Chữa Lành

Read More »

Feb-02-14 Làm thế nào để áp dụng Lời Chúa – How to apply God’s Word

Read More »

Read More »

Không! Kết Thúc Sẽ Không Như Vậy Đâu

Read More »

Hãy Dám Nói Sự Chiến Thắng – Mục sư Karl Gustav

Read More »

Yêu Thương – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T7)

Read More »

Hy vọng – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T6)

Read More »

Hy vọng – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T6)

Read More »

Đức Tin Chiến Thắng – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T5)

Read More »