Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

Bài Giảng Hằng Tuần – Sức Thuyết Phục Và Quyền Phép Của Tin Lành – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tâm Tình Của Tiên Tri Giê-rê-mi

Read More »

KHÁ CHUẨN BỊ ĐỂ GẶP CHÚA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sinh Lại Trong Quyền Năng Để Ảnh Hưởng

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Con Đường Dẫn Đến Phước Hạnh Phong Phú Của Đức Chúa Trời

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Sức Thuyết Phục Và Quyền Phép Của Tin Lành – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Những Bụi Cây Khô Có Thể Đang Trở Nên Thánh – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Chúa Khiến Mọi Sự Nên Mới – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bạn Nghĩ Mình Là Ai – Muối Và Ánh Sáng

Read More »

Ơn Ngài và được đặt đúng chổ

Read More »