Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

Bài Giảng Hằng Tuần – Chúa Khiến Mọi Sự Nên Mới – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bạn Nghĩ Mình Là Ai – Muối Và Ánh Sáng

Read More »

Ơn Ngài và được đặt đúng chổ

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tiếp Nhận Chúa Phục Sinh

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa : Giô-suê

Read More »

NGƯỜI ĐẮC THẮNG – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tan Vỡ

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Bài Học Đức Tin Mang Đến Phép Lạ

Read More »

TIỀN ĐỊNH CỨU RỖI Sứ điệp ngày 04 / 03 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh , Houston Cần Một Hội Thánh

Read More »