Bài giảng Tiếng Việt- mp3

Gióp + Người Trung Tín – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

Lời Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên | Mục sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 23/04/2017

Read More »

Bài giảng của Mục Sư Trần Mạnh Hùng với đề tài Khoe Sự Hoạn Nạn

Read More »

NHỮNG VIÊN NGỌC BÊN BỜ BIỂN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

ĐẤNG TRUNG BẢO sứ điệp 07-10-2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Khi Chết Sẽ Đi Về Đâu?- MS Đặng Phúc Ánh

Read More »

Chiến lược của Đức Chúa Trời ( July-17-16) Ms Phùng Thúy Kiều

Read More »

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Khao Khát Sự Xức Dầu

Read More »

SỐ PHẬN CỦA KẺ KHÔNG SỬA SOẠN (14/10/2018)

Read More »

Đại Hội Phục Hưng 2018 – Bạn Không Thể Cho Những Gì Bạn Không Có

Read More »