Bài giảng Tiếng Việt- video

TAY CHÚA 14-01-2018 Mục-sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Đối Diện Với Sự Thất Vọng và Cay Đắng – Mục sư Hứa Trung Tín

Read More »

ĐI TÌM GIẤC MƠ MỸ sứ điệp: 04 / 11 / 2018 ( Audio ) | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Gióp + Người Trung Tín – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

Đứng Vững Trong CHÚA – Mục sư Hứa Trung Tín

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Động Lực

Read More »

Lời CHÚA Trong Tôi – Mục sư Châu Tử Tôn

Read More »

Tám Phước Lành 2015 04 26 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

Chúa thấy, động lòng thương xót và nói (Oct.14, 2018) Mục sư Trương Đình Phong

Read More »

NỘI CHIẾN ĐẠO ĐỨC MỸ Sứ điệp ngày 28 – 10 – 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »