Bài giảng Tiếng Việt- video

PHONG THỦY sứ điệp ngày 15 / 10 / 2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

LUẬT KIÊN NHẪN sứ điệp ngày 29 / 10 / 2017| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

LƯƠNG TÂM CƠ ĐỐC NHÂN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Day Day Thanh Linh p4

Read More »

CÁI NHÌN CỦA GIÓP (09/07/2017)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Sống Trong Cây Sự Sống

Read More »

BỞI ĐỨC TIN (22/09/2017)

Read More »

NGÃ LÒNG (29/10/2017)

Read More »

Thanh Linh p2

Read More »

Mục sư Lê Kim Duyệt: Sự Truyền Giáo (phần 1)

Read More »