Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 03 – Cầu Nguyện Thế Nào? – Phần 01 (09 – 07 – 2017) – HTKDM 2014

Read More »

Đấng chỉ đáp lời cầu nguyện

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Sống Trong Cây Sự Sống

Read More »

Nghe Tiếng Chúa 2015 04 09 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

Vượt Qua Số Phận (1 SỬ-KÝ 4:9-10) – Mục Sư Phong

Read More »

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 11 – Con Rắn Trên Cây Sào (08 – 04 – 2018) – Hội Thánh Khởi Đầu Mới 2014

Read More »

DÂNG HIẾN CHO CHÚA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

Read More »

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 03 – Cầu Nguyện Thế Nào? – Phần 01 (09 – 07 – 2017) – HTKDM 2014

Read More »

THIÊN TAI TRONG BẢY NĂM ĐẠI NẠN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Hiểu Biết Chúa 2015 03 29 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »