Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục Sư Phong – Hãy Xin Sẽ Được, Hãy Tìm Sẽ Gặp

Read More »

Ơn Ngài và được đặt đúng chổ

Read More »

TÀ GIÁO VÀ VU CÁO (17.09.2017)

Read More »

ĐỒNG MINH HITLER sứ điệp ngày 10/ 09 / 2017| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

BỐN LOẠI ĐẤT. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Đức Chúa Trời: Đấng Ban Quyền Năng và Sức Mạnh – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

VẬT LỘN VÀ BIỆN LUẬN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CHÚA CHẲNG HỀ QUÊN TIẾNG KÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỐN CÙNG (26/03/2017)

Read More »

Hãy Nếm Trải Đức Chúa Trời Tốt Lành – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

5 Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào – MS Hua Trung Tin

Read More »