Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu – Môi-se

Read More »

MỘT BIỂU HIỆN CỦA ÂN ĐIỂN (01/07/2018)

Read More »

Danh của Đức Chúa Trời

Read More »

KẺ LÓT Ổ CHO HITLER Sứ điệp ngày 29 – 07 -2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Read More »

NHỮNG BƯỚC SA NGÃ Sứ điệp 29 / 07 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Đức Chúa Trời đấng toàn năng|Đấng bày tot||Ms Trần Mạnh Hùng| Carrot tv

Read More »

KẺ LÓT Ổ CHO HITLER Sứ điệp ngày 29 – 07 -2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – KÌA SỰ YÊN ỦI ĐÃ ĐẾN

Read More »

ĐƯỢC VUI MỪNG TRONG NGÀY CHÚA TÁI LÂM (08/04/2018)

Read More »