Bài giảng Tiếng Việt- video

Khát Khao Và Nhận Lãnh Đức Thánh Linh – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

Đứng Vững Trong CHÚA – Mục sư Hứa Trung Tín

Read More »

ĂN NĂN VÀ ĐƯỢC SỐNG – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Đứng Vững Trong CHÚA – Mục sư Hứa Trung Tín

Read More »

SỐ PHẬN CỦA KẺ KHÔNG SỬA SOẠN (14/10/2018)

Read More »

NHỮNG VIÊN NGỌC BÊN BỜ BIỂN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Đứng Vững Trong CHÚA – Mục sư Hứa Trung Tín

Read More »

NGƯỜI GIẢNG ĐẠO (Mục sư ĐINH THIÊN TỨ)

Read More »

Gióp + Người Trung Tín – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

Lời Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên | Mục sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 23/04/2017

Read More »