Bài giảng Tiếng Việt- video

Cẩn trọng khi ở trong sự hiện diện Chúa ( 7/ 02/17) Ms Phùng Thúy Kiều

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Đức Thánh Linh Hành Động Qua Những Người Tin – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Rao Giảng và Hành Động Trong Quyền Năng Của Danh Jêsus

Read More »

KẺ DỌN ĐƯỜNG | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CHỚ MỆT NHỌC VỀ SỰ LÀM LÀNH

Read More »

Vượt sông Giô-̣đanh ( 6/11/2017) Phùng Nguyễn Dạ Thảo

Read More »

TAY CHÚA 14-01-2018 Mục-sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

CHÚA NGHE, THẤY, BIẾT , GIẢ CỨU. | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Hành trình đức tin ( July 01, 2018) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

SỨ ĐIỆP TIN LÀNH GIỮA DÒNG LỊCH SỬ | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »