Nghe giảng online

M.A.S.K Thuộc Linh

M.A.S.K Thuộc Linh “…ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” – Ê-sai 40:31 “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho …

Read More »