Bài Giảng – Audio – Video

Ngày 23/10/2016 UY QUYỀN CƠ ĐỐC NHÂN (2)

Read More »

UY QUYỀN CƠ ĐỐC NHÂN (1) | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CCF Pastor Michael Ramsden (January 29,2017)

Read More »

Ngày 13 | 01 | 2013 Y-SƠ-RA-ÊN DÂN DO THÁI |

Read More »

Đầy Dẫy Đức Thánh Linh – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 22/05/2016

Read More »

Hãy Để Đức Thánh Linh Dẫn Dắt – BGCN 25/10/2015 – Muc sư Phạm Tuấn Nhượng

Read More »

Nhìn Lên Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 06/12/2015

Read More »

CẢ KINH THÁNH ĐIỀU CÓ ÍCH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Know the Truth, Be Set Free – Bro. Jojo Gonzales – 8 January 2017

Read More »

Tin Lành là gì? Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »