Bài Giảng – Audio – Video

Why You Need A Church Family with Rick Warren

Read More »

NHỮNG VIÊN NGỌC BÊN BỜ BIỂN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

“Life is too IMPORTANT to waste” – Rick Warren’s (@RickWarren) Top 10 Rules

Read More »

Dr Charles Stanley – TELL GOD HOW YOU FEEL

Read More »

Đại Hội Phục Hưng 2018 – Khi Trùm Băng Đảng Gặp Chúa Jêsus

Read More »

ĐẤNG TRUNG BẢO sứ điệp 07-10-2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Khi Chết Sẽ Đi Về Đâu?- MS Đặng Phúc Ánh

Read More »

Chiến lược của Đức Chúa Trời ( July-17-16) Ms Phùng Thúy Kiều

Read More »

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Khao Khát Sự Xức Dầu

Read More »

Dr Charles Stanley – LIFE IS HOPELESS WITHOUT GOD

Read More »