Bài Giảng – Audio – Video

NGƯỜI ĐẮC THẮNG – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Read More »

Relationship with the Holy Spirit; John Bevere

Read More »

Choosing Which Doors You’ll Walk Through with Rick Warren

https://youtu.be/5ern-ZrfbTQ

Read More »

Sự Vâng Lời 21-05-2017 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI BẤT LỰC ? Sứ điệp 18 / 03 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

John Bevere – Arm Yourself

Read More »

Keep A Running Conversation With Godwith Rick Warren | Pastor Rick Warren 2018

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Hãy Nhớ Cảm Tạ

Read More »

TIN LÀNH LÀ ĐẤNG CHRIST sứ điệp ngày 24 / 12 /2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Minister John Bevere — Hidden Power of Humility

https://youtu.be/_hFhGpaJLU8

Read More »