Bài Giảng – Audio – Video

Có Cha chớ nên có tham tiền

Read More »

Cao trọng của sự vinh hiển ( March 04,2018) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

Nhìn sẽ thấy, thấy sẽ lấy (May06,2018) Mục sư Trương Đình Phong

Read More »

Learn About The Power To Live Your New Life with Pastor Buddy Owens

Read More »

How To Let Go of Heartache with Buddy Owens

Read More »

The Way of a Worshiper Pastor Buddy Owens

Read More »

Cao trọng của sự vinh hiển ( March 04,2018) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

Đức Thánh Linh – Đức Chúa Trời, Sứ điệp 20 | 05 | 2018 | ( IEM)

Read More »

Expect The Best And Plan For The Worst with Tom Holladay and Sam Yoon

Read More »

Tấm lòng người chăn chiên ( June 03, 2018) Mục sư Phùng Mỹ Dợn

Read More »