Bài Giảng – Audio – Video

MỞ BẢN THÂN, MỞ THA NHÂN Sứ điệp ngày 08 / 04 / 2018| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Cần Nhận Biết Đức Chúa Trời | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 08/04/2018

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – NGƯƠI YÊU TA CHĂNG

Read More »

How Can I Get My Dream Started with Pastor Rick Warren

Read More »

Giao ước

Read More »

Good Friday with Rick Warren: The Job Has Been Completed!

Read More »

John Bevere

Read More »

Vượt cản trở tiến đên thành công 180311

Read More »

NGÔI ÂN ĐIỂN Sứ điệp ngày 01 / 04 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Easter Message with Rick Warren: Walking Through The Door To Freedom

Read More »