Bài Giảng – Audio – Video

NGHE BÀI GIẢNG Mp3 & Video – ngày 15/4/2019

Được Tự Do Giăng 8:31-36 Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh Càng Đến Gần Chúa Thì Ta Lại Càng Được Gần Nhau Ê-phê-sô 2:18; Ê-phê-sô 3:12 Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng Đừng Sợ! Linh Hồn Còn Trong Người Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12 Mục Sư Lê Thanh Liêm Đem Phúc Âm Đến …

Read More »

Nghe Giảng Mp3&Video – ngày 14/4/2019

Có Phải Tôi Chăng? 2 Cô-rinh-tô 5:16-21 Mục Sư Lê Đình Ân Phục Sinh Đắc Thắng Giăng 11:25-26 Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh 1 Ti-mô-thê 1:15 Mục Sư Nguyễn Thỉ Kinh Nghiệm Phục Sinh Mục Sư Đặng Phúc Ánh

Read More »

Nghe Giang Mp3 – ngày 14/4/2019

Nghe Bài Giảng MS Phạm Toàn Ái Môn Đệ Hóa (2241) 13/06/2009 http://hyvongmoi.com/baigiang/msthai/1.mp3 ghe Bài Giảng MS Trương Trí Hiền Chúa Trước Hay Trước Chúa (2247) 02/08/2010 http://hyvongmoi.com/baigiang/mstruongtrihien/chua_truoc_hay_truoc_chua.mp3 Nghe Bài Giảng MS Nghiêm Văn Hợp Hiệp Một Ý Trong Chúa (447) 15/04/2017 http://gdurl.com/wN_m Nghe Bài Giảng MS Nguyễn Thỉ Tôi …

Read More »

Sự thật về nỗi thống khổ của Chúa Jesus

Sự thật về nỗi thống khổ của Chúa Jesus Trần Đình Tâm   Con dân Chúa khắp nơi trên thế giới suy niệm về sự thống khổ của Chúa Jesus qua thánh lễ Tiệc Thánh mỗi tháng một lần, hay qua lễ kỷ niệm Đêm Thương Khó mỗi năm một …

Read More »