Bài Giảng – Audio – Video

Cuộc Chiến Nội Tâm – Mục sư Đinh Thiên Tứ

Read More »

CHÚA NGUY HIỂM, THẤY, BIẾT, GIẢI CỨU. | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Người theo Chúa sẽ sống cách nào? phần 1

Read More »

Focus on God, not your problems

Read More »

LÝ DO PHẢI DÂNG HIẾN (01/07/2018

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – PHƯỚC HẠNH TRONG SỰ HÒA THUẬN

Read More »

Special Message – Step Out in Faith – Nick Vujicic

Read More »

Live to Make God Look Good

Read More »

Learn How God Can Work Through Your Messiness with Doug Fields

Read More »

XIN CHÚA THAY ĐỔI ĐỜI CON

Read More »