Bài Giảng – Audio – Video

CHÚA NGHE, THẤY, BIẾT , GIẢ CỨU. | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Phẩm Hạnh Của Người Phục Vụ – Bà Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

Jesus Makes Headlines: Learn About The God Of Second Chances with Pastor Buddy Owens

Read More »

How To Build A Remarkable Life with Rick Warren

Read More »

YSRAEL CÔ ĐƠN NHƯNG KHÔNG CÔ ĐỘC | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CHARLES STANLEY 2018 – A PASSING OPPORTUNITY, PART 1

Read More »

RICK WARREN 2018 – BALANCED LIFE, PART 2

Read More »

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI VẪN SỐNG (01/04/2018)

Read More »

SỰ ĐÁNG YÊU CỦA MỘT CON BẠC. MS Hứa Trung Tín. HTTLVN Sacramento. Ngày 02/25/2018

Read More »

Hình ảnh của Cơ Đốc Nhân * Mục Sư Nguyễn Thanh Bình

Read More »