Bài Giảng – Audio – Video

Learn About What Matters Most In Life with Rick Warren

Read More »

Lời làm chứng – Cuộc Đời Biến Đổi Của Mục Sư Phạm Đức Trung – Đêm Gala Doanh Nhân

Read More »

ĐIỀU CẦN CÓ KHI Ở NƠI ĐỒNG VẮNG ( Oct-09-16) Ms Phùng Thúy Kiều

Read More »

Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh // MS Nguyễn Đình Liểu

Read More »

Sự Hứa Nguyện 29-04-2018 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Đức Thánh Linh Giúp Cho Sự Yếu Đuối Của Chúng Ta

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sự Tỏ Ra Của Đức Thánh Linh

Read More »

How To Free Myself From The Weight of Worry with Kurt Johnston and Santosh Swamidass

Read More »

Lời cầu nguyện thay đổi cuộc đời ( Jan. 01.2017) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

Đức Tin và Việc Làm 2016-10-10 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »