Nghe Đọc Sách Ga La Ti – Kinh Thánh Tân Ước

Share

×
Nghe Đọc Sách Ga La Ti – Kinh Thánh Tân Ước

Kinh Thánh
Bản dịch mới
Người đọc: Ms Trần Văn Trọng

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *