Nghe Đọc Sách Thi Thiên – Kinh Thánh Cựu Ước

Share

×

Nghe Đọc Sách Thi Thiên – Kinh Thánh Cựu Ước
Kinh Thánh
Bản dịch mới
Người đọc: Ms Trần Văn Trọng.

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *