NGHE GIẢNG LUẬN & LỜI BÀI VIẾT TIẾNG VIỆT -VIDEO & MP3- nhiều tác giả ngày 10/6/2019

Nhánh Nho Tươi Tốt
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín

Dầm Thấm Trong Ân Sủng Chúa
Hê-bơ-rơ 13:9-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Thời Điểm Được Chúa Cất Lên
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Nhánh Nho Tươi Tốt
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín

Phước Hạnh Của Người Được Tha Thứ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đặng Quy Thế

Phước Hạnh Của Việc Dâng Phần Mười Trong Tân Ước
Sáng-thế Ký 14:18-20; Lê-vi Ký 27:30-32; Lu-ca 20:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:2-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *